Logga in

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan 2020 för Eda Missionsförsamling

Församlingsordningen

Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer.

Församlingens uppgift är

  • Evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor
  • Diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar,
  • Gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i förväntan och hopp på Guds framtid.

Mot denna bakgrund vill församlingen

  • Visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk
  • Leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för och förvalta Guds skapelse,
  • Gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

Konkret innebär detta inför 2020

Gudstjänsten

Församlingen inbjuder regelbundet till gudstjänst. Gudstjänsten skall vara så utformad att alla känner sig välkomna.

Normalt klaras predikan inom församlingen. Sång är ett viktigt inslag i gudstjänsten och ambitionen är att kunna erbjuda skilda sång- och musikstilar.

Mål

Att i samarbete med Köla missionsförsamling normalt inbjuda till gudstjänst varje helg, varav en är av sång och musikkaraktär och vid en eller två gudstjänster per halvår inbjuda till nattvardsfirande.

Att inbjuda till helgarrangemang några gånger per år.

Att efter varje gudstjänst inbjuda till servering.

Mission

Församlingen stöder ekonomiskt Equmeniakyrkans arbete i andra länder.

Mål

Att aktualisera mission vid minst två tillfällen under året.

Att insamlingar till mission ökar.

Undervisning

Undervisningen genom att både presentera grunderna i kristen tro och ge möjlighet att vidareutvecklas i den kristna tron är en uppgift för församlingen.

Mål

Att inbjuda till studier/samtal, med regelbundenhet, september-april

Ekonomi

Församlingen behöver ha en ekonomi där intäkter och kostnader är ungefär lika stora. Det behöver också vara rimlig balans då det gäller fördelning av kostnaderna, så att huvuddelen av de ekonomiska medlen går till missions- och evangelisationsarbete.

Mål

Att löpande informera om församlingens ekonomi och att öka församlingens insamlade medel.

Att öka antalet personer som ansluter sig till kyrkoavgiften.

Bön

Bön är en viktig del för den kristna församlingen. Formerna för detta behöver sökas i varje tid. Bön förekommer vid församlingens olika samlingar.

Mål

Att inbjuda till ekumeniska bönekvällar i samarbete med Svenska kyrkan och övriga missionsförsamlingar i kommunen.

Att i gudstjänsten be för andra församlingar och internationellt arbete.

Samarbete

Församlingen skall verka för att på bred bas tillsammans med andra församlingar på orten presentera Kristus.

Mål

Att behålla nuvarande samarbete med Svenska kyrkan utöver sommaren och december-januari.

Att fortsätta samarbetet med övriga missionsförsamlingar i kommunen.

Information

Mål

Att genom hemsidan presentera församlingen och dess verksamhet.

Att tillsammans med programblad ge ut ett informationsblad om församlingen och dess arbete.

Att vid gudstjänster aktualisera frågor som det bör finnas generell kännedom om.

Att informationen utformas så att den inte enbart är medlemsinriktad.

Socialt/diakonalt arbete

Som kyrka är det självklart att på olika sätt försöka erbjuda människor gemenskapstillfällen. Vidare är det församlingens uppgift att se den enskilde och särskilt de som har svårt att komma till kyrkan.

Mål

Att fortsätta med uppvaktningar, med blommor och kort, som tidigare.

Att erbjuda ”Elva-kaffe”-samlingar åtta-tio samlingar per år.

Att genom omsorgsgruppen skapa en god struktur för kontakt och besöksverksamhet.

Söndagsskola

Söndagsskola har vi nu haft sedan 2017 vid förmiddagsgudstjänster i Missionskyrkan.

Mål

Att fortsätta med söndagsskolan och successivt öka deltagantalet.

Hantverkscafé

Hantverkscafé har vi haft, på måndagskvällar, sedan 2017 i Norra Fjälls Missionshus.

Mål

Att fortsätta med hantverkscafé från april-november.

Second-hand

Under 2018 renoverades gårdshuset vid Missionskyrkan och en second-handbutik startades i oktober.

Mål

Att fortsätta öppethållande en gång per vecka(april-november) och arbeta för att på ett bra sätt etablera kunskap om butiken.

Att erbjuda servering under öppethållandet.

Att intäkterna lämnas till Equmeniakyrkans internationella arbete.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.