Logga in

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse 2019 för Eda Missionsförsamling
Inledning
Årets verksamhetsberättelse är till största delen relaterad till den verksamhetsplan som årsmötet beslutade om inför året.
Förutom det konstituerande sammanträdet efter årsmötet har styrelsen haft sex sammanträden under året. Ett församlingsmöte har hållits.
Medlemmar och närstående
Vid årets början bestod församlingen av 32 medlemmar. Vid årsmötet hälsades två nya medlemmar välkomna. Under året har en medlem, Greta Bergman, avlidit. Vid årets slut bestod församlingen av 33 medlemmar.
Huvuddelen av församlingens medlemmar har regelbundet deltagit i församlingens verksamhet.
Utöver medlemmarna har församlingen en relativt stor grupp, närstående, som regelbundet deltagit i verksamheten. Det rör sig om drygt 50 personer. Gudstjänstdeltagandet har, med några undantag, varit mellan 20-40 personer.
Gudstjänsten
Gudstjänstlivet har bestått i gudstjänster varje helg, oftast på söndagar, med undantag för några helger under sommaren och under jul och nyår. Gudstjänsterna har planerats och genomförts i samarbete med Köla Missionsförsamling. Normalt har vi firat tre gudstjänster i vår församlings gudstjänstlokaler. (målet var gudstjänst varje helg med sånginslag)
Predikouppgiften har i huvudsak skötts inom församlingen, genom Ragnar Gustafsson, Lilian Gustafsson och Kjell Handfast. Med predikan och sång har Lennart Larsson, Bengt Larsson, Lasse Svensson och Göran Isaksson medverkat. Bo Jansson har predikat vid några tillfällen. Cecilie Larsen från Equmeniakyrkan har predikat vid ett tillfälle.
Sångmedverkan har varit ett regelbundet inslag i gudstjänsterna. Följande har medverkat vid en eller flera gudstjänster. Ulrika Gustafsson, Sofia Erlandsson, Susanne och Nisse Liljedahl, Ing-Marie Jansson, Camilla Olofsson, Anna Bäcklin, Olle Algesten, Catharina och Roland Algesten, Karin Jansson, Bengt Nilsson, Linda Åström, Per-Erik Andersson, Sven Hermanson, Ulf Persson, Anna-Carin Lövgren, Jan Christiansson, Anna Spjut, Häljeboda gosskör, Austmarka bygdekor, Eda kyrkokör, Gemenskap från Arvika.
Nattvard har firats vid tre tillfällen och ett s.k. helgarrangemang med Lasse Svensson från Alingsås har genomförts. (målet var några helgarr./år i övrigt enl. mål)
Serveringar har varit en naturlig del av församlingens gudstjänst, där det ges möjlighet till gemenskap och samtal. Vid tio tillfällen har kyrkluncher erbjudits. (överensstämmer med målet)
Mission
Församlingen stöder ekonomiskt Equmeniakyrkans arbete i andra länder.
Målet var att aktualisera mission vid minst två tillfällen under året, vilket har gjorts genom en gudstjänst där Cecilie Larsen medverkade och en gudstjänst i december.
Insamlingsmålet var en ökning, vilket det också blev med knapp marginal. (insamlat i december/januari och vid elva-kaffet)
Undervisning
En av församlingens uppgifter är att presentera grunderna i kristen tro och ge möjlighet att vidareutvecklas i den kristna tron. Målet var att inbjuda till studier/samtal, med regelbundenhet, september-april. Detta har skett dels genom studiekvällar med Markusevangeliet i fokus under våren och med Apostlagärning-arna under hösten och dels genom bibelläsning, med målet att läsa en bibelbok och träffas för samtal om det lästa. Kvällarna har samlat mellan 6-10 personer.
Ekonomi
Målet var att löpande informera om församlingens ekonomi och att öka församlingens insamlade medel. En ökning av insamlat till församlingen har skett med cirka 10 000 kronor.
Någon ökning av antalet personer som anslutit sig till kyrkoavgiften har inte skett.
När det gäller den ekonomiska förvaltningen hänvisas till den ekonomiska redogörelsen.
Bön
Målet var att inbjuda till ekumeniska bönekvällar i samarbete med Svenska kyrkan och övriga missionsförsamlingar i kommunen, vilket skett vid tio tillfällen under året, med ett deltagande på mellan 10-20 personer
I gudstjänsten har målet varit att be för andra församlingar och internationellt arbete, vilket också skett vid de flesta gudstjänsterna.
Samarbete
Församlingen har ett regelbundet samarbete med övriga missionsförsamlingar i kommunen. Regelbundna träffar hålls där planering sker av bönesamlingar och ekumeniska gudstjänster. Vi har under året firat fyra ekumeniska gudstjänster.
Information
Information om församlingen och dess verksamhet har lämnats genom hemsidan, programblad och predikoturer. Beslut har fattats att låta protokoll och annat aktuellt material finnas i kyrkan. Allt enligt verksamhetsplanen.
Socialt/diakonalt arbete
Medlemmar och personer som deltar i församlingen verksamhet har uppvaktats med blommor och kort vid födelsedagar och inför julen.
Nio ”Elva-kaffe”-samlingar har genomförts under året. Samlingarna har hållits första onsdagen månad och har samlat mellan 20-40 personer.
Söndagsskola
Söndagskolverksamheten har fortsatt, med samlingar vid gudstjänster i Missionskyrkan. Sju barn har funnit med och dessutom vid några tillfällen barn på tillfälligt besök.
Hantverkscafé
Hantverkscafé har fortsatt på måndagskvällar från april-december, (med sommaruppehåll) i Norra Fjälls Missionshus. Deltagande mellan 5-8 personer.
Second-hand
Under 2018 renoverades gårdshuset vid Missionskyrkan och en second-handbutik startades i oktober samma år.
Butiken har enligt planen hållit öppet onsdagar kl.12-17 från april till november. Besöksantalet per tillfälle har varit mellan 8-20 personer. I butiken har information lämnats om Equmeniakyrkans internationella arbete. Intäkterna har uppgått till drygt 30 000 kronor.
För styrelsen
Kjell Handfast/sekr.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.