Logga in

Stadgar

Församlingsstadgar –antagna den 29 februari 2020

Eda missionsförsamling har antagit följande stadgar utifrån församlingsordningen för att reglera församlingens yttre former och organisation.


§ 1. Eda missionsförsamling

A. Eda missionsförsamling är en del av Equmeniakyrkan och delar den kyrko- och församlingssyn som Grundsatser och Kyrkoordning ger uttryck för samt de huvudlinjer som anges i Trons grund och innehåll. Församlingen tar ansvar för kyrkokonferensens beslut efter sina förutsättningar och möjligheter. I församlingsordningen beskrivs närmare församlingens mål, inriktning och liv samt de ordningar som gäller.


B. Församlingen verkar med utgångspunkt i Charlottenberg, Eda kommun.

C. Församlingens organ och tjänster är:
– Församlingsmötet
– Församlingens styrelse
– Församlingsföreståndaren


§ 2. Medlemskap


A. Medlemskap i församlingen grundas på viljan att följa Kristus enligt vad som sägs i församlingsordningen.

B. Medlem kan utträda ur församlingen. Församlingen kan, enligt den ordning som beskrivs i församlingsordningen, utesluta medlem.


§ 3. Församlingsmöte


A. Församlingsmötet är församlingens högsta beslutande organ, där varje närvarande medlem har en röst. Rösträtt kan inte överlåtas.

B. Församlingsmöte sammankallas av styrelsen eller då minst 1/10 av församlingens medlemmar begär det. Det sker på tid som församlingen eller styrelsen beslutar. Församlingsmöte kungörs minst två veckor i förväg. Skall fråga om kallelse av pastor eller diakon, eller fråga av större ekonomisk vikt behandlas, utsänds kallelse senast fyra veckor före tiden för mötet. Ärendets art skall då anges i kallelsen.

C. Förslag för behandling i församlingsmöte kan lämnas av medlem till styrelsen senast två veckor före mötet, till årsmöte senast tre veckor före. Förslag som rör den andliga vården lämnas till församlingsföreståndaren.

D. Församlingsmötet fattar beslut med enkel majoritet. Gäller frågan kallande av pastor eller diakon, ändring av stadgar eller upplösning av församling, köp eller försäljning av fast egendom eller annat större ekonomiskt åtagande fattas beslut med 2/3 majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, utom vid val, då frågan avgörs genom lottning. Beslut fattas i öppen omröstning där inte stadgarna anger annat eller om mötet beslutar annat för viss fråga.

E. Årligen är ett församlingsmöte årsmöte, som skall hållas senast den 28 februari på dag som styrelsen bestämmer. Till årsmöte kallas minst fyra veckor innan årsmötet skall hållas.

F. Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas:

1. Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare för årsmötet.
2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande.
4. Föredragning av verksamhetsberättelse samt årsredovisning för föregående verksamhetsår.
5. Revisorernas berättelse.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen.
7. Val av församlingens ordförande för ett år.
8. Val av övriga ledamöter i styrelsen.
9. Val av församlingsföreståndare.
10. Val av två revisorer och ersättare för dessa.
11. Beslut om budget och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.
13. Val av övriga tjänster och uppgifter inom församlingens olika arbetsgrenar.
14. Val av ombud till Equmeniakyrkans kyrkokonferens.
15. Val av valberedning.
16. Till årsmötet inkomna ärenden.


§ 4. Styrelse


A. Styrelsen har att, tillsammans med församlingsföreståndaren, leda och ansvara för församlingens verksamhet i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut.

B. Styrelsen består av ordföranden och sex ledamöter. Ordföranden väljs på ett år, medan övriga väljs på två år på så sätt att tre väljs varje år. Om kandidaterna är fler än dem som ska väljas görs valet med sluten omröstning.

C. Församlingsföreståndaren har rätt att delta i styrelsens överläggningar och få sin särskilda mening antecknad till protokollet.

D. Styrelsen utser inom sig sekreterare, kassör samt de övriga funktionärer som kan behövas. Styrelsen har rätt att delegera beslut. Styrelsens funktionärer är också församlingens.

E. I styrelsens uppgifter ingår att

– tillsammans med församlingsföreståndaren planera och leda församlingens arbete,
– verkställa församlingsmötets beslut,
– ansvara för församlingens ekonomiska förvaltning,
– förbereda kallelse av pastor, diakon och övriga tjänster,
– ha arbetsgivaransvar för församlingens anställda,
– lämna statistiska uppgifter till Equmeniakyrkan.


F. Styrelsen får inte utan beslut i församlingsmöte uppta lån, förvärva eller avyttra fast egendom eller på annat sätt ikläda församlingen ekonomiskt åtagande av större omfattning.

G. Riktlinjer beträffande upplåtelse av kyrkorum fastställs av styrelse och församlingsföreståndare tillsammans.

H. Styrelsen eller den/de styrelsen utser har rätt att teckna församlingens firma.

I. Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden eller då församlingsföreståndaren eller minst en tredjedel av styrelsens ledamöter begär det. Styrelsen är beslutsmässig då mer än halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas i öppen omröstning, utom då ledamot begär sluten omröstning för viss fråga. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder utom vid val, då frågan avgörs genom lottning.


§ 5. Församlingsföreståndare


A. För församlingen skall finnas en föreståndare som är församlingens andliga ledare.

B. Församlingsföreståndaren skall tillsammans med styrelsen planera och leda församlingens arbete i enlighet med församlingsordningen och församlingsmötets beslut. Församlingsföreståndarens särskilda uppgifter beskrivs i församlingsordningen.

C. Till församlingsföreståndare väljs och kallas pastor som ordinerats eller mottagits för tjänst inom Equmeniakyrkan efter samråd med den regionala kyrkoledaren. Om ingen pastor är anställd väljs medlem som bedöms ha församlingens förtroende för uppdraget


§ 6. Valberedningen


A. Valberedningen skall förbereda val av funktionärer vid årsmötet, val av styrelse och revisorer samt övriga val till olika tjänster och uppdrag efter de behov som finns.

B. Varje medlem kan föreslå kandidater till styrelsen och andra uppdrag. Sådant förslag bör lämnas till valberedningen senast två veckor före det möte då valet skall ske.


§ 7. Räkenskaper och revision m m


A. Församlingens räkenskapsår utgörs av kalenderår

B. Räkenskaper och förvaltning skall granskas av två revisorer som utses av årsmötet.

C. Vid församlingsmöte och styrelsens sammanträden förs protokoll som justeras av mötets ordförande och särskilt utsedda justerare.


§ 8. Upplösning av församlingen


A. För upplösning av församlingen krävs samstämmiga beslut vid två på varandra följande församlingsmöten, varav ett årsmöte. Mellan mötena skall minst sex månader förflyta. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet.

B. Vid upplösning övergår äganderätten till församlingens egendom till Equmeniakyrkan.


§ 9. Ändring av stadgar och församlingsordning


A. Ändring av stadgar och/eller församlingsordning kan ske genom samstämmiga beslut av två på varandra följande församlingsmöten varav ett årsmöte. Sådant beslut skall fattas med 2/3 majoritet.

B. Förslag om ändring av stadgar skall inlämnas till styrelsen minst två månader före årsmötet. Styrelsen skall, med eget yttrande överlämna förslaget till församlingen.

C. Sådan ändring av församlingsordning eller stadgar som berör Equmeniakyrkans församlingssyn samt stadgarnas § 8 skall underställas Equmeniakyrkans styrelse för yttrande.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.