Logga in

Informations- församlingsblad

Församlingsblad augusti-november 2022

Programblad för hösten

Du håller Eda och Köla missionsförsamlingars programblad i handen. Vår önskan och vår bön är att våra samlingar av olika slag ska presentera evangeliet i vår tid.

Gudstjänster och samlingar är öppna och välkomnar alla. Vi vill vara en inkluderande kyrka, där alla ska kunna känna sig välkomna.

Kyrkokonferens

Årets kyrkokonferens har hållits i Vårgårda, 12-14 augusti. Några frågor klarades av digitalt men det mesta genomfördes på plats i Vårgårda. Det handlade bland annat om verksamhetsplan, färdplan, budget och stadgejusteringar.

Utöver förhandlingar hade ombud och andra som besökte konferensen möjlighet att delta i seminarier och gudstjänster. Vid lördagskvällens gudstjänst stod mission och internationellt arbete i centrum.

Vid söndagens avslutande gudstjänst ordinerades 16 pastorer och 3 diakoner, vilket var en imponerade syn och fin upplevelse.

Efter beslut på förra kyrkokonferensen redovisades en handlingsplan när det gäller klimatfrågan. Förhoppningen och utmaningen för oss som lokala församlingar är att ta del av planen och se vad vi har möjlighet att bidra med.

Förhoppningsvis kommer vi kunna lägga in ett tillfälle under hösten där lite mer av det innehållsmässiga kan redovisas.

Heliga vanor

I den färdplan som våra kyrkoledare överlämnade till konferensen finns en punkt som har rubriken ”Heliga vanor”. Det handlar om vikten av att finna en god ordning för bön, bibel och annat som hör till basen i vår andliga vardag. Vi har rutiner för tandborstning, frukost m.m. och det är också en god sak är ha rutiner för vårt andliga liv.

Bibeln, läsning och samtal, är en del av det som benämns ”heliga vanor”. Utöver enskild bibelläsning och bibelläsning i gudstjänsten så har vi möjlighet varannan torsdag att samtala om bibelordet. Samtal och möjlighet att reflektera över bibelordet tillsammans är en god sak och ger möjlighet till fördjupning av den kristna tron.

Second Hand

En verksamhet som vi haft igång i fyra år i oktober. I år lite färre besökare än tidigare, men i skrivande stund har vi fått in drygt 10 000 kronor hittills i år.

Sprid gärna information om butiken.

Elva-kaffe

Kommer att bli en gång per månad. Alla inslag är inte klara utan kommer i ett separat program. Start 7 september.

Världens barn

Precis som de senaste åren kommer vi som församlingar medverka under årets kampanjvecka för Världens barn, 3-8 oktober. Vi räknar med bössinsamling vid bland annat Coop och en del annat. I insamlingen medverkar förutom våra församlingar också Svenska kyrkan och Röda korset.

Ekumenik

Vi har några ekumeniska gudstjänster under sommaren och runt advent-jul och nyår. Löpande under året har vi en ekumenisk bönekväll. De ekumeniska samlingarna innebär att vi gemensamt manifesterar Guds kyrka och församling i våra bygder.

Församlingsblad maj - augusti 2022

Vad vill församlingarna
Vid ett styrelsemöte i april fördes ett samtal om församlingarnas uppdrag och om vi på ett bra sätt fullgör det. Uppdraget anges i verksamhetsplanen och formuleras så här.
 • Evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor
 • Diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar,
 • Gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i förväntan och hopp på Guds framtid.

Mot denna bakgrund vill församlingen

 • Visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen och dela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla
 • Leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till god användning av världens resurser och god förvaltning av Skapelsen
 • Gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

Den som har tankar, reflektioner, förslag eller liknande är välkommen att dela detta med någon i styrelserna.

Påskens budskap

När detta skrivs har det gått några veckor efter påsk. Påsken som är kristendomens mest centrala och viktiga högtid. Alla ägg och harar till trots, så är grundbudskapet Jesu död och uppståndelse, där uppståndelsen på något sätt är det riktigt stora. Det är uppståndelsen som symboliserar hoppet.

I en krönika i Sändaren skriver Christina Lundgren om maskrosen som en blomma som symboliserar hoppet. Den som försökt utrota maskrosen har oftast fått uppleva att detta är nästa omöjligt. Så på sitt sätt kan vi säga att maskrosen är ett tecken på det hopp som uppståndelsen pekar på.

Så tänk på det när du ser en maskros och suckar över att den breder ut sig. Se på denna gula lysande blomma som en hoppets blomma som påminner om uppståndelsen.

Kyrkokonferens
Årets kyrkokonferens kommer att hållas i Vårgårda. Det blir en s.k. hybridkonferens, där en del av förhandlingarna sker digitalt och en del genom närvaro på plats.

För Eda missionsförsamling kommer Kjell och Vivianne Handfast vara ombud. Köla missionsförsamling har inte utsett några ombud.

Arbete i Östeuropa
Under flera år har vi vid Elva-kaffesamlingarna samlat in pengar till Equmeniakyrkans stöd till arbetet bland romska barn och familjer i Östeuropa (främst Rumänien, Bulgarien och Moldavien).

Vi har fått en hälsning från Cecilie Larsen, som är ansvarig för arbetet i denna del av Europa/Asien. Behov av stöd kvarstår och pengar kommer fortsättningsvis att förmedlas dit. Nu har medarbetarna på plats också blivit involverade i stöd till flyktingar från Ukraina.

Second Hand
Butiken har varit öppen sedan den 6 april. Planen är att hålla öppet varje onsdag mellan 12–17.
Behållningen av det som säljs går även fortsättningsvis till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Gör gärna reklam för butiken och ta med vänner eller besökare dit. Om du vill ha så finns det reklamlappar i kyrkan. Har du besök från annat håll och vill gå dit på annan tid, så ring någon av de ansvariga (se kontaktuppgifter på sista sidan)

Glöm inte heller av att serveringen är öppen samma tid, så även om du inte är köpsugen är du välkommen att ta en kopp kaffe med dopp.

Hantverkscafé

Hantverkscaféverksamheten har gjort vinteruppehåll och startar åter den 25 april och fortsätter måndagskvällar fram emot sommaren.

Sång och musik

Precis som de senaste åren inbjuder vi till sång och musikstunder utanför Missionskyrkan i Charlottenberg. Det blir vid fyra onsdagar och det är fina tillfällen att få lyssna på god sång och musik, få möjlighet till gemenskap och njuta av en kopp kaffe med dopp.

Medlemskap
Under året har Eva Olofsson och Anne-Marie Skoglund hälsats välkomna i Eda Missionsförsamling. Hanna och Andreas Blomgren och Siv och Lennart Åslund har hälsats välkomna i Köla Missionsförsamling.

Ett medlemskap kräver inte någon särskild prestation eller att man besitter någon särskild kunskap i kristen tro eller har någon särskild andlighet. En tro och önskan om tillhörighet är grunden. Församlingarna gläds åt och välkomnar de som nu blivit medlemmar och välkomnar nya.

Att förstå
Vårens samtal i Alphagrupp och vid bibelsamtal har på ett särskilt sätt gett anledning att ställa ett antal frågor. Man kan då konstatera att det finns mycket som är svårt att förstå. Gud är stor och outgrundlig och som människa har vi inga förutsättningar att förstå allt.

Då får vi falla tillbaka på trosbekännelsen, där finns de bärande delarna. Tron på Fadern, som skapare, på Sonen som frälsare och den Heliga Anden som stödjare och vägledare. Här finns också tron på uppståndelsen och det eviga livet.

Församlingsblad februari-maj 2022

Alpha-kurs(grundkurs i kristen tro)
Köla missionsförsamling har beslutat sig för att bjuda in till en Alphakurs. Starten blev framskjuten, med ny start 14 februari för introduktionskväll.
Kursen pågår under cirka tolv veckor, med en kväll per vecka och en helg/dag.
Kvällen börjar med att äta en enkel måltid tillsammans. Sedan kommer ett föredrag som tar upp kvällens ämne
Den viktigaste delen av varje Alphakväll är möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en mindre grupp.
Det finns inget krav på att man ska säga något och det finns inget man inte får säga, alla frågor och funderingar är tillåtna.
Måndagen den 21 februari är första kurskvällen och sedan varje måndagskväll fram till den 9 maj. Undantag den 4 april och 18 april.
Pandemin
Pandemin som på olika sätt plågat oss under två år verkar ha förändrat skepnad. Den kommer inom kort inte längre anses som en samhällsfarlig sjukdom. Det innebär inte att viruset är utrotat, men vi kommer att få lära oss att leva med det lite som en mer vanlig förkylning.
För församlingarnas verksamhet beräknas den fortsätta med gudstjänster och samlingar enligt programmet.
Förhoppningsvis ska alla kunna känna sig trygg vid besök i våra kyrkor och missionshus.
Elva-kaffe
Vi fortsätter att inbjuda till Elva-kaffe den första onsdagen i månaden, mars-juni.
Second Hand
Butiken har varit stängd under vintern, men kommer att öppna onsdagen den 6 april. Planen är att sedan hålla öppet varje onsdag mellan 12–17.
Behållningen av det som säljs går även fortsättningsvis till Equmeniakyrkans internationella arbete.
Glöm inte heller av att serveringen är öppen samma tid, så även om du inte är köpsugen är du välkommen att ta en kopp kaffe med dopp.
Hantverkscafé
Hantverkscaféverksamheten har gjort vinteruppehåll och startar åter den 25 april och fortsätter måndagskvällar fram emot sommaren.
Färdplan
Equmeniakyrkans kyrkoledare har arbetat fram ett material som kallas Färdplan. Detta är ett dokument som är tänkt att vara en del av vår kyrkas arbete framåt. Hur ska vi som kyrka möta vår tids utmaningar och behov.
Tanken är att samtalet om vår kyrkas roll nu och framåt ska föras i lokalförsamlingarna. För våra församlingar är det då angeläget att samtala om och reflektera över vad som är viktigt. Ett sätt att göra detta är en samtalskväll med utgångspunkt från frågeställningar som sammanställts. Datum för en sådan samling är torsdagen den 24 februari kl. 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg
Årsmöte
Eda Missionsförsamlings årsmöte genomförs söndagen den 27 februari kl. 16.00 och som vanligt är alla välkomna, både medlemmar och de som deltar i församlingens gudstjänster eller andra samlingar.
Kvinnoashram
Köla Missionsförsamling inbjuder i samarbete med Ashramrörelsen till ett kvinnoashram den 26 februari mellan kl. 9.30-16.30. Ashramet är förlagt till Missionskyrkan i Adolfsfors. Medverkar gör Lilian Gustafsson och anmälan görs till Annika Fisk, ring 073 097 2966. Kostnaden är 180 kronor och inkluderar mat.

Församlingsblad december 2021-februari 2022

Alpha-kurs

Köla har beslutat sig för att bjuda in till en Alphakurs med start i januari 2022. Enkelt uttryckt så kan man kalla kursen för grundkurs i kristen tro. Kursen pågår under cirka tolv veckor, men en kväll per vecka och en helg(lunch-lunch).

Kvällen börjar med att äta en enkel måltid tillsammans. Sedan kommer ett föredrag som tar upp kvällens ämne

Några exempel

 • Vem är Jesus?
 • Varför skall jag be, och hur?
 • Vem är den helige Ande?
 • Hur kan jag stå emot det onda?
 • Vad skall vi ha kyrkan till?

Den viktigaste delen av varje Alphakurs är möjligheten att dela tankar och funderingar kring dagens ämne, och att enkelt kunna samtala om det i en mindre grupp.

Det finns inget krav på att man ska säga något och det finns inget man inte får säga, alla frågor och funderingar är tillåtna.

Innan kursen börjar inbjuds till en introduktionskväll måndagen den 17 januari kl. 19.00. Därefter bestämmer man sig för att vara med. Kursen börja sedan den 24 januari. Kursen hålls i Missionskyrkan Adolfsfors.

Anmälan kan göras vid gudstjänst eller skickas till

Alphakurs
Iris Bodin
Nedre Älgestad Östby 1
673 96 Åmotfors
eller via mail
kolabodins@hotmail.com

Vinter och pandemi

Den bedömning som styrelsen gör är att vi fortsättningsvis kan inbjuda till gudstjänster och samlingar under vintern. I skrivande stund sker en viss ökning av smittan i landet och av allt att döma kommer det att införas vissa restriktioner. Dessa verkar inte direkt påverka våra förutsättningar, men det kommer antagligen att krävas en viss försiktighet. Om ytterligare restriktioner kommer att införas kan vår planering behöva ändras.

Restriktionerna som hittills gällt har främst varit riktade till ovaccinerade, som ska hålla avstånd och undvika träffa äldre och personer i riskzon.

Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans årskonferens genomförs också i år digitalt. Det som skrivs i det följande är inte någon fulländad rapport om allt som beslutades, men bara några frågor i kortform.

Den internationella missionen kommer att koncentreras så att insatserna inte ska bli alltför splittrade. Successivt kommer en del av det områden som idag finns med avvecklade.

Klimatfrågan var aktuell och konferensen beslutade att utlysa ett s.k. klimatnödläge. Det innebär bland annat att samfundet ska ta fram handlingsplan för att kunna vara så klimatsmart som möjlig. Detta är naturligtvis en fråga som vi som församlingar lokal också behöver fundera över.

Helen Friberg valdes till att vara vår regionala kyrkoledare i ytterligare fyra år.

Ekonomi-Eda

Eftersom vi under hösten kunnat inbjuda både till gudstjänster och andra samlingar så verkar ekonomin under 2021 inte ge något underskott. Detta under förutsättning att vi fortsätter att hjälpas åt med bidrag till församlingen.

Världens barn

Till insamlingen för Världens barn bidrog vår församling med 11 500 kronor genom främst bössinsamlingar. Dessutom lämnade vi enligt årsmötesbeslut 4 000 kronor från vår blomsterfond.

Färdplan

Equmeniakyrkans kyrkoledare har arbetat fram vad som kallas Färdplan. Detta är ett dokument som är tänkt att vara en del av vår kyrkas arbete framåt. Hur ska vi som kyrka möta vår tids utmaningar och behov.

Tanken är att samtalet om vår kyrkas roll nu och framåt ska föras i lokalförsamlingarna. För våra församlingar är det då angeläget att samtala om och reflektera över vad som är viktigt. Ett sätt att göra detta är en samtalskväll med utgångspunkt från frågeställningar som sammanställts. Datum för en sådan samling är torsdagen den 27 januari kl. 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg

Årsmöte

Eda Missionsförsamlings årsmöte är planerat till söndagen den 27 februari kl. 16.00 och som vanligt är alla välkomna, både medlemmar och de som deltar i församlingens gudstjänster eller andra samlingar.

Kvinnoashram

Köla Missionsförsamling inbjuder samarbete med Ashramrörelsen till ett kvinnoashram den 26 februari mellan kl. 9.30-16.00. Ashramet är förlagt till Missionskyrkan i Adolfsfors. Medverkar gör Lilian Gustafsson och anmälan görs till Annika Fisk, ring 073 097 2966. Kostnaden är 180 kronor och inkluderar mat.

Församlingsblad augusti-november 2021

Tillbakablick på en period med restriktioner

Under förra sommaren gick smittspridningen ner och vi trodde då att vi skulle kunna inbjuda till gudstjänster under hösten, men med vissa restriktioner. Detta fungerade till i mitten av november då smittspridningen ökade så att de restriktioner som beslutades om fick till följd att vi gjorde paus i vår verksamhet, utöver öppen kyrka en timma på torsdag förmiddag.

Från slutet av februari inbjöd vi till andakter på söndag förmiddag. En andakt med sång och musik via CD och en betraktelse. Besöksantalet var fyra till sju personer samt de medverkande.

Från juni till i början av augusti har vi haft sex söndagsgudstjänster och fyra sångstunder på onsdagar. Alla samlingar har vi kunnat ha utomhus.

Höstplanering i skuggan av pandemin

Den bedömning som styrelsen gör är att vi kan inbjuda till gudstjänster och samlingar under hösten. Det nu gällande regelverket ger utrymma för att samlas inomhus förutsatt att vissa åtgärder vidtas.

Följande är vad styrelsen ser som ska iakttas för att undvika smittspridning:

I huvudsak förefaller de nu aktuella restriktionerna främst bygga på att hålla avstånd och inte träffa nya kontakter i för små utrymmen.

För att medverka till och om möjligt eliminera smittspridning ska möjligheten att hålla avstånd finnas.

Ett sällskap (familj, makar eller andra konstellationer som normalt umgås) kan sitta tillsammans, men avståndet till nästa ”sällskap” ska var en meter.

Vi bör inbjuda till samlingar i våra största lokaler.

Vi bör anordna serveringar så att det inte blir någon kö för att hämta kaffe och bröd. Vid kyrkluncher bör kö ordnas så att avstånd kan hållas.

Även om det sägs relativt lite om handhälsande och liknande i Folkhälsomyndighetens rekommendationer, så bör vi vara återhållsamma med detta. Handsprit tillhandahålls.

Det finns inget som pekar på att smitta sprids genom att flera tar på samma yta.

Verksamhetsinnehåll

Styrelsens beslut om verksamheten för hösten ser ut enligt följande: Gudstjänster varje söndag. Månadsvis normalt en i Adolfsfors och tre i Charlottenberg. Kyrklunch en gång per månad och kyrkkaffe i övrigt. Elvakaffe en gång per månad och julbasar i november. Hantverkscafé i Fjäll, Second Hand öppet till i november och öppen kyrka på torsdag förmiddag, höstfest i Häljeboda i oktober och bibelläsning varannan torsdag från mitten av september.

Ambitionen är att vid varje gudstjänst ha någon eller några som sjunger, men om detta inte är möjligt kommer sång och musik ordnas via CD eller liknande.

Second-hand

Butiken kommer fortsätta att hålla öppet på onsdag mellan 12-17 och ha sina sista öppethållanden för säsongen den 17 och 20 november. Lördagen den 20 november blir det en julbasar, med försäljning av advents och julsaker, hembakat, saft/sylt, julgodis m.m. Det blir också servering.

Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans årskonferens kommer även i år genomföras digital. Eda Missionsförsamling har utsett Anders G och Kjell H som ombud.

Internationell mission

Equmeniakyrkan har gjort en genomlysning av den internationella missionen. Förslaget sammanfattas i korthet:

Koncentration Vi vill lägga ännu större kraft där vi tror att vi har störst uppdrag. Därför vill vi koncentrera arbetet inom Equmeniakyrkans internationella mission utifrån flera olika perspektiv; antal regioner, vart vi sänder missionärer samt

hur många projekt som ska stödjas. Processen sker i dialog med samarbetskyrkorna.

Ökad närvaro och närhet Vi vill fortsätta att utveckla arbetet med utbyte av missionärer men också arbeta fram ett sammanhållet program för volontärer i alla åldrar. Vi vill också arbeta för ökad närhet mellan varje lokal församling inom Equmeniakyrkan och vårt gemensamma internationella arbete.

Engagera fler unga Vi vill prioritera projekt och samarbete med fokus på att öka möjligheterna för unga att engagera sig i internationella mission.

Ekonomi-Eda

Pandemin har påverkat församlingens ekonomi främst genom att vi inte fått så mycket från serveringar. Om du har möjlighet så är det bra om vi kan hjälpas åt att inte få något underskott för 2021.

Världens barn

Insamlingen till Världens barn pågår egentligen hela året, men med en koncentration vecka 39, 27 september-3 oktober. Denna vecka räknar vi med att göra en del extra för att samla in pengar.

Församlingsblad nummer 6 2020/1 2021 - dec-febr

Församlingarnas verksamhet under coronapandemin

Inför hösten gjordes en genomgång av under vilka förutsättningar vi skulle inbjuda till olika samlingar utan att bidra till en ökad smittspridning.

Som församling och ”arrangör” behöver vi ta ansvar så att förutsättningarna för smittspridning minimeras. Sedan får vi som enskilda göra bedömningen utifrån vår egen situation.

Även om vi erbjuder vissa samlingar så måste vi visa respekt och omsorg om dem som genom egen riskbedömning avstår.

Vid ett styrelsemöte i mitten av oktober gjorde styrelserna bedömningen att vi klarat ambitionen med gudstjänster och samlingar på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Bedömningen är att vi kan fortsätta som hittills. Detta naturligtvis under förutsättning att smittspridningen inte ökar på ett hotande sätt i vår bygd.

Samtidigt som detta programblad är på väg mot tryckning, så kommer beskedet från Folkhälsomyndigheten att det införs striktare restriktioner med anledning av den ökande smittspridningen i länet.

De Allmänna råden innehåller bland annat en avrådan från att arrangera sammankomster för socialt umgänge. Vidare står det att verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

De allmänna råden är i stor utsträckning riktade till varje individ, där man bland annat avråds från att i onödan vistas i inomhusmiljöer och delta i olika former av sammankomster. Man bör också undvika aktiviteter där man inte kan hålla fysiskt avstånd (1-1½ meter)

Sammantaget gör detta att församlingarnas verksamhet pauseras, med undantag för Öppen kyrka på torsdag kl 11-12 och den Ekumeniska gudstjänsten den 29 nov. Det nu presenterade programmet kommer då att vara på paus åtminstone till och med den 10 december. Om de regionala restriktionerna mildras kan verksamheten komma att återgå till det planerade programmet. Detta kommer att framgå av predikoturer och hemsida.

Second Hand

Butiken kommer ha sitt sista öppethållande för säsongen den 18 november. Den planerade julbasaren ställs in, men vi kommer att stå med ett marknadsbord på Byxfickstorget den 20 november mellan kl, 14-18. Vi kommer där att sälja ungefär samma saker vi tänkt i samband med julbasaren

Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans årskonferens som skulle ha hållits i Malmö i slutet av maj månad sköts fram till slutet av september och genomfördes digitalt.

Allt skedde helt och hållet skriftligt. Man loggade in på tilldelad länk. Där var det möjligt att ge synpunkter, lämna förslag och rösta.

Några av besluten i korthet (som det brukar heta)

 • Kyrkoledarval: Lasse Svensson, omval och nyval av två bitr. kyrkoledare, Karin Wiborn och Joakim Hagerius.
 • Uppdrag till kyrkostyrelsen(KS) att göra nödvändiga besparingar.
 • Uppdrag till KS att arbeta med frågan hur församlingar kan ge varandra stöd.
 • Tre motioner om internationell mission, som hänsköts till regionala konferenser – se vidare under rubriken ”Samtal om mission”.
 • Uppdrag till KS att söka vägar att stödja kyrkorna på Filippinierna.
 • Uppdrag till KS att ta fram samtalsunderlag omkring medlemskap.
 • Kyrkokonferensen beslutade ställa sig bakom uppropet ”Håll ihop Sverige”.
Samtal om mission

Equmeniakyrkan har gjort en genomlysning av den internationella missionen. Det handlar om missionssyn, om hur många missionskontakter kyrkan orkar med, om vad vårt missionsarbete ska innehålla och om de lokala församlingarnas engagemang.

Genomlysningen finns i sammanfattning i kyrkan där det också finns en enkät som ska besvaras innan den 15 december.

Mot denna bakgrund var planen att träffas den 28 november kl. 16.00 för ett samtal om mission. Då samlingen infaller under en period vi pauserar, så får vi senare återkomma för detta samtal.

Insamlingar till mission i andra länder är planerade till gudstjänsterna den 13 och 20 december. Om dessa blir inställda sätt då gärna in pengar på församlingarnas konto och ange ”mission”.

Ekonomi-Eda

Pandemin har påverkat församlingens ekonomi främst genom att vi inte kunnat genomföra höstfesterna och ett antal kyrkluncher. Det kommer kanske att röra sig om 20-30 000 kronor. Om du har möjlighet så är det bra om vi kan hjälpas åt att balansera upp underskottet.

Årsmöten

Den 28 februari hålls årsmötet för Eda mfg och tid för årsmötet för Köla mfg är inte fastställt Till årsmötena hälsar vi förutom alla medlemmar också dig som är intresserad och deltar i våra gudstjänster och samlingar.

Världens barn

Insamlingen till Världens barn, där vi som församlingar har varit engagerade inbringade nästan 86 000 kronor. Vi har genom bössinsamlingar samlat in över 10 000 kronor och lämnat ett bidrag från blomsterfonden (Eda) med 4 000 kronor.

Klag 3:22-26
Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.
Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.
Församlingsblad nummer 5 2020 - sept-nov. (utdrag ur)

Second-hand

Planen är att butiken ska vara öppen fram till i mitten av november och årets verksamhet avslutas med en julbasar. Sprid gärna information om butiken, kom och handla eller ”bara” ta en fika och prata lite.

Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans kyrkokonferens som skulle hålla i maj blev framskjuten och genomförs nu digitalt mellan den 18-27 september. Ombud för Eda missionsförsamlingen är Anders G och Kjell H. Läs gärna mer om vad som ska avhandlas på www.equmeniakyrkan.se.

Söndagsskola

Barn utgör ingen större risk, men då ledargruppen är ”äldre” har beslutet blivit att fortsätta pausera söndagsskolan.

Ekonomi-Eda

Coronapandemin påverkar församlingens ekonomi på så sätt att intäkterna runt serveringar och aktiviteter kommer att bli avsevärt mycket lägre än de vi panerat. Möjligtvis kommer detta innebära ett underskott för året med runt 30 000 kronor, men om vi hjälps åt att bidra med ekonomiska medel, så kan vi säkert minska underskottet.

Fastigheter -Eda

Förbättringsåtgärder har gjorts i Häljeboda och vid Gårdhuset.

Världens barn

Mellan den 28 sept.-3 okt infaller året insamlingsvecka för pengar till Världens barn. I år kommer kanske inte alla förutsättningar att finnas, men behoven kvarstår och kanske till och med har ökat. Planen är att vi hjälps åt med bössinsamling vid Coop och gör insamlingar vid olika samlingar under andra hälften av september.

Bön varje vecka

Torsdag förmiddagar mellan kl 11-12 kommer Missionskyrkan i Charlottenberg att vara öppen för bön, ljuständning.

Måndagskvällar kl 18.00 bön i Adolfsfors Missionskyrka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Församlingsblad nummer 2 2020 - april-juni

Coronapandemin

Alla påverkas på olika sätt av den pågående pandemin. Vi kommer att pausa, ställa in eller ändra vissa av de planerade samlingarna. Beslut om vad som genomförs kan komma att fattas med kort framförhållning och aktuell information kommer att finnas på hemsidan och förhoppningsvis i predikoturerna.

Trots all oro som pandemin sprider, så får vi påminna oss om

Jesu ord i Joh 14:27 – ”Känn ingen oro och tappa inte modet”.

Om du eller någon du känner vill ha hjälp att handla eller hjälp med annat, så kan du ta kontakt med Vivianne Handfast på telefon 073 838 1895.

Ljuset överträffar mörkret

I en krönika i Göteborgsposten i september i fjol skriver Tomas Sjödin om ett nytt material som Vetenskapsradion rapporterat om.

Det nya materialet är gjort av kolnanorör, ”små rör av kolatomer som fått bildas som en mikroskopisk skog på en bit aluminium som förbehandlats i saltvatten” Detta sägs kunna uppfånga 99,995 procent av det omgivande ljuset. Det nya materialet skulle vara cirka tio gånger svartare än något som tidigare skapats.

Sällan har jag blivit så uppmuntrad av så lite, säger Tomas. Jag var tvungen att kliva ner från den stege där jag som bäst rollade ett innertak i vårt hus för att skriva en lapp - Ännu inte helt svart.

För det han fäste sig vid var inte de 99,995 procenten mörker, utan de 00,005 procenten ljus som ännu står där obesegrade. Det hoppfulla ligger i proportionerna, att det krävs så lite ljus för att bryta mörkrets välde.

Om man öppnar dörren mellan ett ljust och ett mörkt rum är det inte mörkret som strömmar in i ljuset, det är det omvända som sker. Ljuset knäcker mörkret. Detta även om ljuset bara består av ett litet, försiktigt stearinljus.

Årsmöten

Både Eda och Köla missionsförsamlingar har haft sina årsmöten. Inga personförändringar för styrelsefunktionerna. Protokoll från årsmötet kommer för Edas del att finnas i en pärm i kyrkan.

Second-hand

Butiken öppnar för säsongen den 15 april. Vi kommer att hålla öppet varje onsdag mellan kl. 12-17 fram till i slutet av november. Detta förutsatt att vi klarar att bemanna varje onsdag. Den som har möjlighet att stå i butiken kan höra av sig till Majvor eller Vivianne. Som vanligt tar vi gärna emot saker för att sälja. Det blir som tidigare en enkel servering då butiken är öppen, så även om man inte vill handla kan man göra ett besök för en fika och ett samtal.

Ekumenik

Vi har en del samlingar gemensamt med Svenska kyrkan. Bönekvällar och några ekumeniska gudstjänster. Det är en ange-lägen del i den kristna kyrkans väsen att visa enhet. Det innebär inte att vi i allt ska tycka lika, utan att vi kan visa att vi har en gemensam grund, Jesus Kristus. Med detta skrivet - en uppmaning att delta när vi genom ekumeniska samlingar visar på kyrkans enhet.

Söndagsskola

När vi har gudstjänster i Missionskyrkan i Charlottenberg inbjuds barn till söndagsskola. Det är angeläget för församlingen att ge barn en grund för livet. I en ledare i tidningen Dagen den 6 mars skriver Joakim Hagerius (som är föreslagen till ny biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan) om söndagsskolans vikt. Han skriver bland annat att söndagsskola är både evangelisation och ett samhälleligt preventionsarbete. Vi kanske mest tänker att det handlar om att visa på grunder i den kristna tron, men Hagerius betonar också att mot-verka alltför stort egenintresse, fusk med pengar och förebyggande för att hamna i oegentligheter. Han skriver att Sverige behöver återupptäcka den folkliga traditionen med söndagsskolan, vilket vi hoppas kunna bidra med. Inbjud gärna barn till vår söndagsskola.

Elovstomta

För tredje året är vi bjuda till Elovstomta. I år den 24 maj och görs i år till en kombination av friluftsutflykt och söndagsskoleavslutning. Vägbeskrivning och lite mer information kommer att finnas vid samlingar i kyrkan veckorna innan.

Den som vill kan gå en tipspromenad, den som inte vill detta blir kvar på gårdsplanen, för barnen blir det lekar. Alla får delta i en andakt och samlingen avslutas med grillning och fika.

Kölaladan

Förra året arrangerades en s.k. återvändardag i Köla lada, där missionsförsamlingen fick möjlighet att avsluta dagen med en samling med sång/musik och kåseri.

I år blir det inte en återvändardag, men församlingen kommer att ansvara för en samling den 1 aug kl 15.00 med rubriken ”Livet är här” med bland annat Linda Åström, Miriam Svensson, Lina Fisk-Eide och Bengt Nilsson

Församlingsblad nummer 1 2020 - januari-mars

Equmeniakyrkans internationella arbete
Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos förföljda kristna i Centralasien, vid sjukhus i Kongos regnskogar, genom fattiga områden i Indien eller precis där vi är. Till jordens yttersta gräns delar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission handlar om. (Citat från Equmeniakyrkan)

Vår kyrka har en lång tradition när det gäller engagemanget för människor i andra länder. Grundläggande har varit uppdraget att sprida evangeliet till alla folk till jordens yttersta gräns.

Uppdraget som Jesus själv gav sina lärjungar och som lärjungar i alla tider axlat. Utformningen av arbetet har oftast varit brett. Det har bland annat handlat om hälso- och sjukvård, undervisning, gudstjänstliv, praktiskt stöd för att skapa förutsättningar för jordbruk m.m.

Traditionellt var både kunskap och engagemang för vår kyrkas arbete i andra länder högt i den lokala församlingen. Av olika skäl har detta förändrats över tid, vilket gör att förutsättningar för vår kyrkas arbete har förändrats.

Ambitionen lokalt för våra församlingar är att försöka lyfta fram denna del av vår kyrkas arbete, så att det känns som en naturlig del av vårt uppdrag att på olika sätt dela med oss till andra.

Vi har gjort detta under året som gått genom att

 • Låta pengar från Second Handbutiken gå till detta arbete
 • Samla in pengar till romska barn vid Elva-kaffe
 • Samla in pengar vid gudstjänsterna den 22 och 29 december
 • Gudstjänst den 13 oktober med Cecilie Larsen, samordnare för Equmeniakyrkans arbete i Euroasien.
 • Informationsmaterial i kyrkan och i församlingsblad

Bibelläsning-bibelkunskap

Bibeln är den kristna kyrkans grundbok. Här finns grundläggande frågor som formar det kristna livet. I viss mening finns det viktigaste i Nya testamentet, men det går inte att bara ägna sig åt det Nya testamentet. Gamla testamentet har ett innehåll som behövs för att vi ska förstå Nya testamentet.

Ser vi tillbaka på 1800-talets väckelserörelser, som våra församlingar är en del av, så var ett ”mantra” -Vad/Var står det skrivet. Detta skapade både intresse och engagemang för bibeln och bibelläsningen. Detta arv från vår kyrkas ”mödrar och fäder” är viktigt att förvalta.

Bibelläsning och fördjupning erbjuds nu varje torsdagskväll, kl. 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg.

 • Bibeln från pärm till pärm börjar den 16 januari.
 • Studiet med Apostlagärningarna i fokus börjar den 23 januari.

Sedan har vi alla möjlighet att skapa vår egen rutin för bibelläsning. För den som vill finns det möjlighet att köpa en bibel i Missionskyrkan Charlottenberg.

Ekumenik

Guds församling, kyrkan, är en. Detta även om vi kan se en mosaik av kyrkor/samfund med olika inriktningar. Det kan vara en styrka med olika inriktningar, eftersom vi som människor är olika och kan känna oss hemma i olika kyrkliga miljöer.

Det vi inte får glömma är att vi har samma centrum, Jesus Kristus.

Detta markeras genom de ekumeniska bönekvällarna och genom ett antal ekumeniska gudstjänster under året.

Årsmöten

Nu är det dags för årsmöten i våra församlingar. För Eda missionsförsamling kommer årsmötet att hållas lördagen den 29 februari kl 16.00 och för Köla kommer årsmötet att hållas onsdagen den 19 februari kl 16.00.

Till årsmötet hälsar vi förutom alla medlemmar också dig som är intresserad och deltar i våra gudstjänster och samlingar.

Protokoll m.m.

Det kommer att finnas en pärm i Missionskyrkan Charlottenberg, där protokoll från styrelsen sätts in. Sannolikt kommer de också sättas in en del annat informationsmaterial i pärmen.

Det är gott att inför ett nytt år läsa och begrunda

Klag 3:22-23+26

Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet.

Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.

-------------------------------------------------------------

Församlingsblad nummer 4 2019, Oktober-december

Equmeniakyrkans internationella arbete
Vår kyrka Equmeniakyrkan har verksamhet i cirka 30 länder. Det är en angelägen uppgift att stödja denna verksamhet, som utöver spridandet av evangeliet också innehåller många andra delar som undervisning, hälso- och sjukvård och stöd för att arbeta med mänskliga rättigheter.
Det senaste nyhetsbrevet finns i kyrkan eller kan läsas på https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2019/09/IE_Nyhetsbr_1909.pdf
För våra församlingar har vi under hösten en del aktiviteter som stöder och aktualiserar det internationella arbetet.
Second-Hand butiken fortsätter sitt öppethållande och i mitten av september hade vi fått in cirka 15 000 kronor.
Vi får besök vid gudstjänsten den 13 oktober av Cecilie Larsen, som ansvarar för kyrkans arbete i Euroasien, vilket hon kommer att berätta lite om i samband med gudstjänsten.

Sedan kommer vi att ha missionsgudstjänst den 22 december, då vi kommer att samla in pengar till det internationella arbetet.

Bibelläsning
Vill du vara med och läsa bibeln? Församlingen inbjuder till bibelläsning. Vi tänker att vi läser en bibelbok i taget, träffas varannan vecka och samtalar om den. Man kan vara med även om man inte hunnit läsa allt.
Första träffen kommer att bli den 26 september kl. 19.00 i Missions-kyrkan Charlottenberg och vi kommer att fortsätta träffas udda veckor. Vid första träffen kommer vi att bestämma var vi ska vara i fortsättningen och vilken veckodag som blir bäst. Veckodag och plats för fortsättningen kommer att framgå av predikoturer och hemsida.
  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.