Logga in

Informations- församlingsblad

Församlingsblad nummer 6 2020/1 2021 - dec-febr

Församlingarnas verksamhet under coronapandemin

Inför hösten gjordes en genomgång av under vilka förutsättningar vi skulle inbjuda till olika samlingar utan att bidra till en ökad smittspridning.

Som församling och ”arrangör” behöver vi ta ansvar så att förutsättningarna för smittspridning minimeras. Sedan får vi som enskilda göra bedömningen utifrån vår egen situation.

Även om vi erbjuder vissa samlingar så måste vi visa respekt och omsorg om dem som genom egen riskbedömning avstår.

Vid ett styrelsemöte i mitten av oktober gjorde styrelserna bedömningen att vi klarat ambitionen med gudstjänster och samlingar på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Bedömningen är att vi kan fortsätta som hittills. Detta naturligtvis under förutsättning att smittspridningen inte ökar på ett hotande sätt i vår bygd.

Samtidigt som detta programblad är på väg mot tryckning, så kommer beskedet från Folkhälsomyndigheten att det införs striktare restriktioner med anledning av den ökande smittspridningen i länet.

De Allmänna råden innehåller bland annat en avrådan från att arrangera sammankomster för socialt umgänge. Vidare står det att verksamheter bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden.

De allmänna råden är i stor utsträckning riktade till varje individ, där man bland annat avråds från att i onödan vistas i inomhusmiljöer och delta i olika former av sammankomster. Man bör också undvika aktiviteter där man inte kan hålla fysiskt avstånd (1-1½ meter)

Sammantaget gör detta att församlingarnas verksamhet pauseras, med undantag för Öppen kyrka på torsdag kl 11-12 och den Ekumeniska gudstjänsten den 29 nov. Det nu presenterade programmet kommer då att vara på paus åtminstone till och med den 10 december. Om de regionala restriktionerna mildras kan verksamheten komma att återgå till det planerade programmet. Detta kommer att framgå av predikoturer och hemsida.

Second Hand

Butiken kommer ha sitt sista öppethållande för säsongen den 18 november. Den planerade julbasaren ställs in, men vi kommer att stå med ett marknadsbord på Byxfickstorget den 20 november mellan kl, 14-18. Vi kommer där att sälja ungefär samma saker vi tänkt i samband med julbasaren

Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans årskonferens som skulle ha hållits i Malmö i slutet av maj månad sköts fram till slutet av september och genomfördes digitalt.

Allt skedde helt och hållet skriftligt. Man loggade in på tilldelad länk. Där var det möjligt att ge synpunkter, lämna förslag och rösta.

Några av besluten i korthet (som det brukar heta)

 • Kyrkoledarval: Lasse Svensson, omval och nyval av två bitr. kyrkoledare, Karin Wiborn och Joakim Hagerius.
 • Uppdrag till kyrkostyrelsen(KS) att göra nödvändiga besparingar.
 • Uppdrag till KS att arbeta med frågan hur församlingar kan ge varandra stöd.
 • Tre motioner om internationell mission, som hänsköts till regionala konferenser – se vidare under rubriken ”Samtal om mission”.
 • Uppdrag till KS att söka vägar att stödja kyrkorna på Filippinierna.
 • Uppdrag till KS att ta fram samtalsunderlag omkring medlemskap.
 • Kyrkokonferensen beslutade ställa sig bakom uppropet ”Håll ihop Sverige”.
Samtal om mission

Equmeniakyrkan har gjort en genomlysning av den internationella missionen. Det handlar om missionssyn, om hur många missionskontakter kyrkan orkar med, om vad vårt missionsarbete ska innehålla och om de lokala församlingarnas engagemang.

Genomlysningen finns i sammanfattning i kyrkan där det också finns en enkät som ska besvaras innan den 15 december.

Mot denna bakgrund var planen att träffas den 28 november kl. 16.00 för ett samtal om mission. Då samlingen infaller under en period vi pauserar, så får vi senare återkomma för detta samtal.

Insamlingar till mission i andra länder är planerade till gudstjänsterna den 13 och 20 december. Om dessa blir inställda sätt då gärna in pengar på församlingarnas konto och ange ”mission”.

Ekonomi-Eda

Pandemin har påverkat församlingens ekonomi främst genom att vi inte kunnat genomföra höstfesterna och ett antal kyrkluncher. Det kommer kanske att röra sig om 20-30 000 kronor. Om du har möjlighet så är det bra om vi kan hjälpas åt att balansera upp underskottet.

Årsmöten

Den 28 februari hålls årsmötet för Eda mfg och tid för årsmötet för Köla mfg är inte fastställt Till årsmötena hälsar vi förutom alla medlemmar också dig som är intresserad och deltar i våra gudstjänster och samlingar.

Världens barn

Insamlingen till Världens barn, där vi som församlingar har varit engagerade inbringade nästan 86 000 kronor. Vi har genom bössinsamlingar samlat in över 10 000 kronor och lämnat ett bidrag från blomsterfonden (Eda) med 4 000 kronor.

Klag 3:22-26
Men Herrens nåd tar inte slut,
hans barmhärtighet upphör aldrig.
Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet.
Min andel är Herren, det vet jag,
därför hoppas jag på honom.
Herren är god mot den som kommer till honom,
mot den som sätter sin lit till honom.
Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.
Församlingsblad nummer 5 2020 - sept-nov. (utdrag ur)

Second-hand

Planen är att butiken ska vara öppen fram till i mitten av november och årets verksamhet avslutas med en julbasar. Sprid gärna information om butiken, kom och handla eller ”bara” ta en fika och prata lite.

Kyrkokonferensen

Equmeniakyrkans kyrkokonferens som skulle hålla i maj blev framskjuten och genomförs nu digitalt mellan den 18-27 september. Ombud för Eda missionsförsamlingen är Anders G och Kjell H. Läs gärna mer om vad som ska avhandlas på www.equmeniakyrkan.se.

Söndagsskola

Barn utgör ingen större risk, men då ledargruppen är ”äldre” har beslutet blivit att fortsätta pausera söndagsskolan.

Ekonomi-Eda

Coronapandemin påverkar församlingens ekonomi på så sätt att intäkterna runt serveringar och aktiviteter kommer att bli avsevärt mycket lägre än de vi panerat. Möjligtvis kommer detta innebära ett underskott för året med runt 30 000 kronor, men om vi hjälps åt att bidra med ekonomiska medel, så kan vi säkert minska underskottet.

Fastigheter -Eda

Förbättringsåtgärder har gjorts i Häljeboda och vid Gårdhuset.

Världens barn

Mellan den 28 sept.-3 okt infaller året insamlingsvecka för pengar till Världens barn. I år kommer kanske inte alla förutsättningar att finnas, men behoven kvarstår och kanske till och med har ökat. Planen är att vi hjälps åt med bössinsamling vid Coop och gör insamlingar vid olika samlingar under andra hälften av september.

Bön varje vecka

Torsdag förmiddagar mellan kl 11-12 kommer Missionskyrkan i Charlottenberg att vara öppen för bön, ljuständning.

Måndagskvällar kl 18.00 bön i Adolfsfors Missionskyrka.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Församlingsblad nummer 2 2020 - april-juni

Coronapandemin

Alla påverkas på olika sätt av den pågående pandemin. Vi kommer att pausa, ställa in eller ändra vissa av de planerade samlingarna. Beslut om vad som genomförs kan komma att fattas med kort framförhållning och aktuell information kommer att finnas på hemsidan och förhoppningsvis i predikoturerna.

Trots all oro som pandemin sprider, så får vi påminna oss om

Jesu ord i Joh 14:27 – ”Känn ingen oro och tappa inte modet”.

Om du eller någon du känner vill ha hjälp att handla eller hjälp med annat, så kan du ta kontakt med Vivianne Handfast på telefon 073 838 1895.

Ljuset överträffar mörkret

I en krönika i Göteborgsposten i september i fjol skriver Tomas Sjödin om ett nytt material som Vetenskapsradion rapporterat om.

Det nya materialet är gjort av kolnanorör, ”små rör av kolatomer som fått bildas som en mikroskopisk skog på en bit aluminium som förbehandlats i saltvatten” Detta sägs kunna uppfånga 99,995 procent av det omgivande ljuset. Det nya materialet skulle vara cirka tio gånger svartare än något som tidigare skapats.

Sällan har jag blivit så uppmuntrad av så lite, säger Tomas. Jag var tvungen att kliva ner från den stege där jag som bäst rollade ett innertak i vårt hus för att skriva en lapp - Ännu inte helt svart.

För det han fäste sig vid var inte de 99,995 procenten mörker, utan de 00,005 procenten ljus som ännu står där obesegrade. Det hoppfulla ligger i proportionerna, att det krävs så lite ljus för att bryta mörkrets välde.

Om man öppnar dörren mellan ett ljust och ett mörkt rum är det inte mörkret som strömmar in i ljuset, det är det omvända som sker. Ljuset knäcker mörkret. Detta även om ljuset bara består av ett litet, försiktigt stearinljus.

Årsmöten

Både Eda och Köla missionsförsamlingar har haft sina årsmöten. Inga personförändringar för styrelsefunktionerna. Protokoll från årsmötet kommer för Edas del att finnas i en pärm i kyrkan.

Second-hand

Butiken öppnar för säsongen den 15 april. Vi kommer att hålla öppet varje onsdag mellan kl. 12-17 fram till i slutet av november. Detta förutsatt att vi klarar att bemanna varje onsdag. Den som har möjlighet att stå i butiken kan höra av sig till Majvor eller Vivianne. Som vanligt tar vi gärna emot saker för att sälja. Det blir som tidigare en enkel servering då butiken är öppen, så även om man inte vill handla kan man göra ett besök för en fika och ett samtal.

Ekumenik

Vi har en del samlingar gemensamt med Svenska kyrkan. Bönekvällar och några ekumeniska gudstjänster. Det är en ange-lägen del i den kristna kyrkans väsen att visa enhet. Det innebär inte att vi i allt ska tycka lika, utan att vi kan visa att vi har en gemensam grund, Jesus Kristus. Med detta skrivet - en uppmaning att delta när vi genom ekumeniska samlingar visar på kyrkans enhet.

Söndagsskola

När vi har gudstjänster i Missionskyrkan i Charlottenberg inbjuds barn till söndagsskola. Det är angeläget för församlingen att ge barn en grund för livet. I en ledare i tidningen Dagen den 6 mars skriver Joakim Hagerius (som är föreslagen till ny biträdande kyrkoledare i Equmeniakyrkan) om söndagsskolans vikt. Han skriver bland annat att söndagsskola är både evangelisation och ett samhälleligt preventionsarbete. Vi kanske mest tänker att det handlar om att visa på grunder i den kristna tron, men Hagerius betonar också att mot-verka alltför stort egenintresse, fusk med pengar och förebyggande för att hamna i oegentligheter. Han skriver att Sverige behöver återupptäcka den folkliga traditionen med söndagsskolan, vilket vi hoppas kunna bidra med. Inbjud gärna barn till vår söndagsskola.

Elovstomta

För tredje året är vi bjuda till Elovstomta. I år den 24 maj och görs i år till en kombination av friluftsutflykt och söndagsskoleavslutning. Vägbeskrivning och lite mer information kommer att finnas vid samlingar i kyrkan veckorna innan.

Den som vill kan gå en tipspromenad, den som inte vill detta blir kvar på gårdsplanen, för barnen blir det lekar. Alla får delta i en andakt och samlingen avslutas med grillning och fika.

Kölaladan

Förra året arrangerades en s.k. återvändardag i Köla lada, där missionsförsamlingen fick möjlighet att avsluta dagen med en samling med sång/musik och kåseri.

I år blir det inte en återvändardag, men församlingen kommer att ansvara för en samling den 1 aug kl 15.00 med rubriken ”Livet är här” med bland annat Linda Åström, Miriam Svensson, Lina Fisk-Eide och Bengt Nilsson

Församlingsblad nummer 1 2020 - januari-mars

Equmeniakyrkans internationella arbete
Som kyrka är vi kallade att förkunna evangeliet ”till jordens yttersta gräns”. Både i handling och i ord. Den gränsen kan gå hos förföljda kristna i Centralasien, vid sjukhus i Kongos regnskogar, genom fattiga områden i Indien eller precis där vi är. Till jordens yttersta gräns delar vi ett evangelium som befriar, räddar och upprättar tillsammans med våra samarbetskyrkor. Det är vad vår internationella mission handlar om. (Citat från Equmeniakyrkan)

Vår kyrka har en lång tradition när det gäller engagemanget för människor i andra länder. Grundläggande har varit uppdraget att sprida evangeliet till alla folk till jordens yttersta gräns.

Uppdraget som Jesus själv gav sina lärjungar och som lärjungar i alla tider axlat. Utformningen av arbetet har oftast varit brett. Det har bland annat handlat om hälso- och sjukvård, undervisning, gudstjänstliv, praktiskt stöd för att skapa förutsättningar för jordbruk m.m.

Traditionellt var både kunskap och engagemang för vår kyrkas arbete i andra länder högt i den lokala församlingen. Av olika skäl har detta förändrats över tid, vilket gör att förutsättningar för vår kyrkas arbete har förändrats.

Ambitionen lokalt för våra församlingar är att försöka lyfta fram denna del av vår kyrkas arbete, så att det känns som en naturlig del av vårt uppdrag att på olika sätt dela med oss till andra.

Vi har gjort detta under året som gått genom att

 • Låta pengar från Second Handbutiken gå till detta arbete
 • Samla in pengar till romska barn vid Elva-kaffe
 • Samla in pengar vid gudstjänsterna den 22 och 29 december
 • Gudstjänst den 13 oktober med Cecilie Larsen, samordnare för Equmeniakyrkans arbete i Euroasien.
 • Informationsmaterial i kyrkan och i församlingsblad

Bibelläsning-bibelkunskap

Bibeln är den kristna kyrkans grundbok. Här finns grundläggande frågor som formar det kristna livet. I viss mening finns det viktigaste i Nya testamentet, men det går inte att bara ägna sig åt det Nya testamentet. Gamla testamentet har ett innehåll som behövs för att vi ska förstå Nya testamentet.

Ser vi tillbaka på 1800-talets väckelserörelser, som våra församlingar är en del av, så var ett ”mantra” -Vad/Var står det skrivet. Detta skapade både intresse och engagemang för bibeln och bibelläsningen. Detta arv från vår kyrkas ”mödrar och fäder” är viktigt att förvalta.

Bibelläsning och fördjupning erbjuds nu varje torsdagskväll, kl. 19.00 i Missionskyrkan Charlottenberg.

 • Bibeln från pärm till pärm börjar den 16 januari.
 • Studiet med Apostlagärningarna i fokus börjar den 23 januari.

Sedan har vi alla möjlighet att skapa vår egen rutin för bibelläsning. För den som vill finns det möjlighet att köpa en bibel i Missionskyrkan Charlottenberg.

Ekumenik

Guds församling, kyrkan, är en. Detta även om vi kan se en mosaik av kyrkor/samfund med olika inriktningar. Det kan vara en styrka med olika inriktningar, eftersom vi som människor är olika och kan känna oss hemma i olika kyrkliga miljöer.

Det vi inte får glömma är att vi har samma centrum, Jesus Kristus.

Detta markeras genom de ekumeniska bönekvällarna och genom ett antal ekumeniska gudstjänster under året.

Årsmöten

Nu är det dags för årsmöten i våra församlingar. För Eda missionsförsamling kommer årsmötet att hållas lördagen den 29 februari kl 16.00 och för Köla kommer årsmötet att hållas onsdagen den 19 februari kl 16.00.

Till årsmötet hälsar vi förutom alla medlemmar också dig som är intresserad och deltar i våra gudstjänster och samlingar.

Protokoll m.m.

Det kommer att finnas en pärm i Missionskyrkan Charlottenberg, där protokoll från styrelsen sätts in. Sannolikt kommer de också sättas in en del annat informationsmaterial i pärmen.

Det är gott att inför ett nytt år läsa och begrunda

Klag 3:22-23+26

Men Herrens nåd tar inte slut, hans barmhärtighet upphör aldrig. Varje morgon är den ny - stor är din trofasthet.

Det är gott att hoppas i stillhet på hjälp från Herren.

-------------------------------------------------------------

Församlingsblad nummer 4 2019, Oktober-december

Equmeniakyrkans internationella arbete
Vår kyrka Equmeniakyrkan har verksamhet i cirka 30 länder. Det är en angelägen uppgift att stödja denna verksamhet, som utöver spridandet av evangeliet också innehåller många andra delar som undervisning, hälso- och sjukvård och stöd för att arbeta med mänskliga rättigheter.
Det senaste nyhetsbrevet finns i kyrkan eller kan läsas på https://equmeniakyrkan.se/wp-content/uploads/2019/09/IE_Nyhetsbr_1909.pdf
För våra församlingar har vi under hösten en del aktiviteter som stöder och aktualiserar det internationella arbetet.
Second-Hand butiken fortsätter sitt öppethållande och i mitten av september hade vi fått in cirka 15 000 kronor.
Vi får besök vid gudstjänsten den 13 oktober av Cecilie Larsen, som ansvarar för kyrkans arbete i Euroasien, vilket hon kommer att berätta lite om i samband med gudstjänsten.

Sedan kommer vi att ha missionsgudstjänst den 22 december, då vi kommer att samla in pengar till det internationella arbetet.

Bibelläsning
Vill du vara med och läsa bibeln? Församlingen inbjuder till bibelläsning. Vi tänker att vi läser en bibelbok i taget, träffas varannan vecka och samtalar om den. Man kan vara med även om man inte hunnit läsa allt.
Första träffen kommer att bli den 26 september kl. 19.00 i Missions-kyrkan Charlottenberg och vi kommer att fortsätta träffas udda veckor. Vid första träffen kommer vi att bestämma var vi ska vara i fortsättningen och vilken veckodag som blir bäst. Veckodag och plats för fortsättningen kommer att framgå av predikoturer och hemsida.
Om du är intresserad så kan du tala om det för Ragnar Gustafsson (073 039 3875) eller så kommer du till Missionskyrkan den 26 sept.

Välkommen! /Majvor Gustafsson

Apostlagärningarna-studiekvällar

Studiekvällar med Apostlagärningarna som utgångspunkt startar den 19 september och sedan blir det träffar var 14:e dag fram till den 12 december. Vi möts i Missionskyrkan Charlottenberg. Vi börjar kl. 19.00 och avslutar kl. 20.30/21.00. Servering.

Hantverkscafé

Hantverkscafé-verksamheten fortsätter varje måndag i Norra Fjälls Missionshus mellan kl. 18.00-21.00. Servering. Sista gången för i år blir den 9 december.

Världens barn
Församlingen har under några år varit aktiv i insamlingen till Världens Barn. Så blir det också i år. Vi kommer att samla in pengar via bössinsamling vid Konsum och vid Köpcentret. Om du har möjlighet att stå några timmar under första vecka in oktober, så tala om det för Kjell eller Vivianne.
Vi kommer också att göra andra insamlingar, erbjuda lotteri och på andra sätt skapa engagemang för insamlingen.
Foldrar finns i våra kyrkor som beskriver insamlingen mer utför-ligt. De organisationer som samarbetar omkring insamlingen är, förutom Missionsförsamlingarna, Svenska kyrkan och Röda korset.

Second Hand butiken håller öppet lördagen den 5 oktober mellan kl. 10-14, där behållningen går till Världens Barn.

Kyrkoavgiften till Equmeniakyrkan
Den dras på skattsedeln 1% – naturligtvis efter ditt medgivande. Genom att göra ett aktivt val, senast den 31 oktober, kan du låta din kyrkoavgift gå direkt till Equmeniakyrkan.
68 procent går direkt till den församling som du själv väljer, 19 procent går till församlingsutveckling och stöd till församlingar med särskilda behov och 10 procent går till pionjärsatsningar. 3 procent är kostnaden för att administrera kyrkoavgiften.
Är du medlem i Svenska kyrkan eller annat samfund med obligatorisk kyrkoavgift, men vill ge kyrkoavgift till
Equmeniakyrkan, kan du gå ur det andra samfundet. Du kan också välja att vara kvar men då ge en dubbel kyrkoavgift, vilket innebär 1 % till respektive samfund.

Mer information och blanketter finns i kyrkan eller på https://equmeniakyrkan.se/kyrkoavgiften

Tacksägelsedagens psaltarpsalm Ps 65:9-13
Du tar dig an jorden och ger den regn, du gör den bördig och rik.
Guds flod är full av vatten. Du får säden att växa, du sörjer för jorden. Du vattnar åkerns fåror och jämnar ut dess tiltor. Med regnskurar gör du jorden mjuk, du välsignar det som växer. Du kröner året med goda gåvor, där du går fram gror feta skördar.

Ödemarkens beten frodas, höjderna klär sig i jubel. Ängarna smyckas av fårhjordar och dalarna höljer sig i säd. Allt är jubel och sång.

Församlingsblad nummer 3 2019 juli-september
Kyrkokonferens 2019

Den 29 maj -2 juni var det dags för Equmeniakyrkans årskonferens, som i år var förlagd till Jönköping. 14 församlingar i Jönköpings kommun hjälptes åt med värdskapet i Pingstkyrkan och intilliggande Idrottsarenan. Konferensen innehöll förutom förhandlingar ett stort utbud av gudstjänster, konserter och seminarier.

Temat för konferensen, ”Till jordens yttersta gräns”, genomsyrade alla gudstjänster. Citatet kommer från Apostlagärningarna, som kommer att vara församlingarnas speciella studiebok kommande år.

Konferensen hade också en tydlig klimatkaraktär. Det stora seminariet ”Klimatfasta - och sen då?” var för alla deltagare och följdes upp med mindre valbara seminarier med rubriken ”Hållbarhet -hur får vi till det i praktiken?
Matutbudet under konferensen hade många vegetariska alternativ och utställningarna visade på klimatsmarta lösningar och återvinning.

Utöver sedvanliga förhandlingar, som utgör huvuddelen av konferensen, behandlades många motioner av olika slag, som t ex flyktingfrågan, offrandet, ny kyrkohandbok och konferensens arbetssätt.

683 ombud var registrerade från 337 församlingar runt om i landet. Utöver ombuden deltog 385 övriga medlemmar och 250 volontärer.

Det var en välordnad och välbesökt konferens för samfundet Equmeniakyrkan, som bildades i dagarna för åtta år sedan.

Ett mer innehållsrikt referat kommer senare vid församlingsmöte den 18 augusti (se programdelen).

Majvor och Ragnar Gustafsson

Temaår – till jordens yttersta gräns

Equmeniakyrkan har beslutat om ett temaår 2019–2020 och detta står att läsa på Equmeniakyrkans hemsida.

I Apostlagärningarna möter vi en kyrka som korsar gränser. Nationella, kulturella, andliga, sociala och inte minst personliga gränser. I Apostlagärningarna 1:8 får lärjungarna uppdraget att vittna om Jesus till jordens yttersta gräns. Det uppdraget kommer med ett löfte. ”Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er” står det i början av samma vers. Vi hoppas att din läsning av Apostlagärningarna ska få bli ett sätt att möta Gud. Att det får ge dig kraft, inspiration och mod att våga utmana de gränser du möter.

Dop och medlemskap

Kristihimmelsfärdsdagen var det en högtidlig gudstjänst i Adolfsfors missionskyrka med dop och medlemsintagning.

Det var med både glädje och tacksamhet församlingen fick hälsa Maria Mika Lagersson välkommen som medlem.

”Oppväxt bland läsare”

Den 20 juli har Köla missionsförsamling fått möjlighet att medverka vid hemvändardagen som hålls i Kölaladan.

Lennart Bryntesson kåserar under rubriken ”Att växa upp i en frikyrka på 50-talet”. Sång och musik av Com Anima (Ulrika Gustavsson. Sofia Erlandsson, Nisse och Susanne Liljedahl). Servering av kaffe och klengås.

Marianne Blomgren

Apostlagärningarna-studiekvällar

Eda missionsförsamling inbjuder till studiekvällar med Apostla-gärningarna som utgångspunkt. Preliminärt kommer två kapitel läsas och kommenteras vid varje tillfälle. Start den 19 september. Mer utförlig information kommer att finnas på hemsidan och i den folder som kommer att dras fram inför hösten.

Second-hand Charlottenberg

Butiken är öppen onsdagar mellan kl. 12.00-17.00. Under sommaren kommer vi även att använda delar av kyrkan för bland annat tavlor och kläder.

Bibelhälsning

Ps 89:12-18a Psalmtexten på Kristi förklaringsdag

Din är himlen och din är jorden,

du har grundlagt världen och allt den rymmer.

Du skapade norr och söder.

Tabor och Hermon jublar över dig.

Din arm är full av kraft, din hand är segerrik och stark.

På rätt och rättfärdighet vilar din tron, nåd och trofasthet finns hos dig.

Lyckligt det folk som vet att hylla dig,

Herre, de får vandra i ditt ansiktes ljus.

De gläder sig ständigt över ditt namn

och jublar över din rättfärdighet, ty du är deras styrka och glans.

Genom din ynnest vinner vi seger

Informationsblad nummer 2 2019 - april-juni

Klimatfasta(utdrag från Equmeniakyrkans hemsida)

”Klimatfastan(6 mars-20 april) i Equmeniakyrkan innebär i praktiken att kyrkans personal avstår från resor och transportmedel som använder fossila bränslen så som flyg, bil och båt. Vissa undantag kan dock vara nödvändiga.

Av många skäl bör våra matvanor förändras. Vi behöver kraftfullt minska vårt matsvinn, äta mer vegetabilier och välja livsmedel efter säsong. Under fastan väljer vi därför det som i Sverige är en klimatvänlig och hållbar kost som är framtagen med omsorg om naturen, djuren och odlingslandskapet. Det betyder en inriktning på mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat.

Vi uppmärksammar också vår konsumtions miljöbelastning och uppmuntrar till inköp på second hand, återvinning och delande.

Vi är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. Klimatfastan 2019 blir en påminnelse om att leva så.”

Klimatfastan utmanar oss på lokalplanet att fundera på hur vi bäst förvaltar Guds skapelse. Vi har anledning att fundera och agera som privatpersoner, men också som församling.

Second-hand Charlottenberg

Under butikens öppethållande hösten 2019 blev behållningen 14 000 kronor. Pengar som går till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Årsmötet utsåg Majvor Gustafsson som ansvarig för secondhand-verksamheten. Den som har möjlighet och intresse att stå i butiken, sköta servering eller göra annat praktiskt kan ta kontakt med Majvor.

Butiken kommer att öppna för säsongen onsdagen den 24 april, mellan kl. 12.00-17.00 och därefter hålla öppet onsdagar samma tid.

Hantverkscafé Norra Fjäll

En "tillåtande experimentverkstad" där vi känner gemenskap, får inspiration och har roligt. Omstart för en ny säsong den 25 mars kl. 18.00 i Norra Fjälls Missionshus. Välkomna.

Blomsterfonden (Eda)

Årsmötet beslutade om utdelning, med 2000 kronor till Caminuel Felix (barnhem i Rumänien), 2000 kronor till LP-verksamheten i Arvika och 1000 kronor till Equmeniakyrkans arbete bland romska barn i Bulgarien och Rumänien.

Anders Gustafsson och Inga-Maj Johansson är kontaktpersoner för blomsterfonden.

Medlemskap

Vid årsmötet i Eda Missionsförsamling hälsades Ally Persson och Rose-Marie Hägglund välkomna som medlemmar. De har under lång tid varit en del av församlingen, men önskade nu också bli formella medlemmar.

Årsmöte-Eda

Årsmötet hölls den 17 februari. Årsmötet inleddes med en andakt och nattvard. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport redovisades. Verksamhetsplan och budget antogs. En förändring i styrelsen, där Lennart Olsson valt att avböja omval. Han ersattes av Ragnar Gustafsson. Ragnar övertar också Lennart roll som vice församlingsföreståndare.

Fastighetsfrågor (Eda)

Församlingen har tre fastigheter, men inte någon varken kort- eller långsiktig planering för fastighetsåtgärder. Det finns behov att bland annat bedöma underhåll och göra översyn av elavtal.

Styrelsen har utsett Ragnar, Uno och Kjell till fastighetskommitté.

Hemvändardag i Köla

Den 20 juli kommer en s.k. hemvändardag hållas i Kölaladan. Det är 80 årsjubileum för Köla stämma. Det kommer att bli invigning kl 13.00 med olika program och musik under eftermiddagen.Bl.a. kommer Lennart Persson att intervjua olika personer från Köla. Köla missionsförsamling har fått möjlighet att avsluta dagen med ett "Läsarmöte". där Ulrika Gustavsson. Sofia Erlandsson, Nisse och Susanne Liljedahl sjunger. Lennart Bryntesson kommer att medverka med reflektioner mellan sångerna. Servering efteråt.

Bibelhälsning

1 Mos 1:28

Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden."

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och han gav människan uppdraget att härska över sin skapelse. Att härska betyder inte att förstöra utan att värna och förvalta. Något vi har som en av de allra största utmaningarna idag.

Utmaningen både gäller oss som individer oss som gemenskap, som församling och kyrka, men det är viktigt att inte skuldbelägga utan att se det som något vi har en möjlighet att vara med och förändra.

Textansvarig/Kjell Handfast

Informationsblad nummer 1 2019 - januari-mars

Second-hand

Renoveringskostnaden stannar på cirka 14 000 kronor. Verksamheten har hittills gett drygt 13 000 kronor till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Kundtillströmningen har varit ojämn, men allmänt bättre än många förväntat. Sista timmen mycket få besökare. Ev. ändrad tid till våren. Annonsering och tidningsartiklar ger god respons. Stängt under vintern. Återöppningen bestäms senare.

Hantverkscafé

På måndagar är det hantverkscafé i Norra Fjäll. Där träffas de som vill och hantverkar. Allt från mattor till halsdukar vävs. Spinnrocken har rockat. Vantar, sockor och tröjor stickats. Nystpinnar snidats mm.mm.

Det är en "tillåtande experimentverkstad" där vi känner gemenskap, får inspiration och har roligt.

Start i vår 25/3 kl 18.00 Välkomna

Rose-Marie Hägglund/Ing-Marie Jansson

Söndagsskola

En verksamhet som vi med glädje kan konstatera har börjat ta form är söndagsskolan. Alla söndagar vi har förmiddagsgudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg har vi också söndagsskola. Antalet barn har varierat något, men det har varit mellan tre-tio barn. Söndagsskolebarnen sjöng till allas glädje på gudstjänsten den 9 december.

Vi hoppas att intresset håller i sig och kanske till och med ökar.

Blomsterfonden

Församlingsmötet den 25 november beslutade om riktlinjer för hur blomsterfonden ska användas. Pengar ska användas som hittills till organisationer eller verksamheter som bedriver hjälpverksamhet eller annan jämförlig verksamhet.

Organisationerna som ges stöd ska i normalfallet ha ett s.k. 90-kontonummer, som garanterar att pengarna används som det är sagt. Normalt lämnas inte bidrag som understiger 1000 kronor.

Församlingsbladet

På församlingsmötet pratade vi om hur vi ska kunna vidareutveckla församlingsbladet, exv. genom att ge fler möjlighet att skriva.

I samtalet nämns att lite mer bilder bör finnas med. Fler bör inbjudas att skriva. Bland annat kan detta ske genom att korta rapporter lämnas från olika verksamheter.

ELVA-kaffe

Samlingarna som vi inbjuder till en onsdag i månaden nio-tio gånger under ett år kommer att fortsätta under 2019. Programmet och medverkande är inte klara, utan kommer på ett separat program. Första ELVA-kaffet blir den 6 februari.

Årsmöte

Årsmötet blir den 17 februari kl. 16.00. Vi inbjuder till ett s.k. öppet årsmöte där alla med intresse för församlingen är välkomna.

Vi inleder med en kort gudstjänst med nattvard och fortsätter med förhandling och avslutar med servering.

Exempel på Equmeniakyrkans internationella arbete

I nordvästra Thailand lever flera minoritetsfolk, bl.a. karener. Deras traditionella sätt att leva och odla är inte kompatibla med dagens förutsättningar. Tillgängliga odlingsytor reduceras av befolknings-tillväxt och statliga bestämmelser. Miljö och växtlighet påverkas av transnationella företags odlingar. Det thailändska karenbaptist-samfundet arbetar med insatser som förbättrar förutsättningarna för karenerna att leva ett gott liv i sina byar.

Textansvarig/Kjell Handfast

Informationsblad nummer 4 2018 - oktober till december

Second-hand

Idéen om att starta en Second hand-butik i Charlottenberg har funnits hos några av oss en längre tid. I somras började vi tömma gårdshuset vid Missionskyrkan för att se om den kunde användas till ändamålet. I flera veckor har frivilliga varit där och rivit och snickrat så där finns nu en prydlig liten butik färdig att fyllas med säljbara saker.

Tanken med en Second hand-butik är flera:
•Först och främst hoppas vi genom den skapa fler kontakter, både kunder och medhjälpare
•De medel vi får in vill vi ge till Eq.kyrkans internationella arbete
• Istället för att slänga saker som vi inte behöver kan vi skänka dem till Second hand, så att de kan återanvändas

I samband med butikens öppethållande tänker vi erbjuda en enkel kaffeservering, där människor kan träffas och umgås.
Eftersom lokalen inte är vinterbonad får vi nöja oss med att ha öppet under den varmare årstiden, men vi hoppas kunna komma igång en kortare period nu under senhösten. Öppettiderna är preliminärt bestämda till onsdagar kl. 14-18.

Nu vädjar vi till er alla om saker att sälja. Vi tänker oss köksutrustning i alla former, mindre möbler och inredning som t ex speglar, lampor, pallar mm. Lite kläder vill vi också försöka med, men då utrymmet är begränsat satsar vi framför allt på barnkläder men givetvis även kläder för vuxna.
Vi behöver många som vill hjälpa till i det praktiska arbetet med att hämta varor, sortera, prissätta och sälja.

Jag hoppas vi ses i Second hand-butiken!

Majvor Gustafsson

Omsorg

En omsorgsgrupp har bildats som består av Anders Gustafsson, Lennart Olsson, Ragnar Gustafsson, Annelie Sylvén och Vivianne Handfast

Gruppen har träffats en gång och kommit fram till följande:

- Besöka medlemmar/närstående som av olika anledningar har svårt att komma till kyrkan.

- Uppmana församlingsmedlemmar/närstående att ta kontakt med Vivianne tel. 073 838 18 95 när man tycker att någon behöver ett besök.

- Besök och blommor från församlingen vid sjukdom.

- Vill någon ha samtal med en pastor står Ragnar till förfogande tel. 073 039 38 75. Hans tystnadsplikt gäller hans liv ut.

Vivianne Handfast

Samarbete med Köla

Vi vidareutvecklar vårt samarbete med Köla missionsförsam-ling. Det gäller främst samordning av gudstjänsterna, så att vi i princip ska kunna erbjuda gudstjänster varje söndag. Så en gudstjänst i Adolfsfors Missionskyrka är lika angelägen som i någon av våra gudstjänstlokaler.

Från styrelsen, Några beslut i korthet:

Programrådet har aktualiserat frågan om hur vi skapar bred delaktighet för både medlemmar och andra. Det kan handla om att leda gudstjänst, textläsning, serveringsansvar m.m.

Beslut: Frågan tas med på kommande församlingsmöte.

Programrådet har också väckt idén, att vi skulle kunna vidareutveckla församlingsbladet, exv. genom att ge fler möjlighet att skriva. Vi börjar med flera skribenter i detta blad.

Beslut: Frågan tas med på kommande församlingsmöte

Arkivfråga: Vi behöver bättre skydd, främst för brand, när det gäller gamla protokollsböcker med mera. Uppdrag har getts att ta fram förslag på brandsäkert skåp.

För att skapa möjligheter för samtal om församlingen och dess verksamhet kommer det att bli ett församlingsmöte efter gudstjänsten den 25 november. Det är fortfarande så att det är ett öppet församlingsmöte, där du är välkommen oavsett om du är formell medlem eller deltagare i församlingens samlingar.

När det gäller församlingens ekonomi ser de löpande utgifterna ut att vara i någorlunda balans med intäkterna. Det finns en viss eftersläpning på insamlat till församlingen. Dessutom har utgifter tillkommit vid fastighetsrenoveringar. Så en liten uppmaning till oss alla är att öka det vi bidrar med, vilket kan ske via kollekt, plusgiro eller swish

Register m.m.

Enligt den nya dataskyddslagen har kraven ökat när det gäller ansvaret för register med personuppgifter. Församlingen har tagit fram policy och rutiner. Dessa finns utskrivna i Missionskyrkan. Det finns två varianter, en för medlemmar och en för deltagare. Förse dig med ett ex. eller läs på plats. Uppgifterna finns också på hemsidan.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.