Logga in

Coronapandemins konsekvenser

Vid styrelsen sammanträde den 12 aug fattades förlajnde beslut. ett beslut som grundar sig på de bedömningar som framgår nedan under rubriken "Principer m.m. ..."

Slutsats: Efter genomgång instämmer styrelsen i att den angivna skrivningen kan utgöra en bra grund att bygga vår verksamhet. Genom de åtgärder som vidtas tar församlingen det ansvar som är möjligt. Ansvaret är delat där varje person tar ansvar för att inte komma om man har symtom och att vi visar full respekt för dem som väljer att avstå från att komma.

Beslut

 1. Gudstjänster i Charlottenberg varannan vecka
 2. Gudstjänster i Adolfsfors en gång per månad
 3. Kaffeservering i samband med gudstjänsterna
 4. Nattvard kan genomföras
 5. Inga kyrkluncher, möjligtvis jultallrik
 6. Elva-kaffen kan genomföras
 7. Hantverkscafé varje vecka
 8. Studiekväll de två återstående från Apg genomförs
 9. Bibelläsning genomförs var 14:e dag
 10. Inga höstfester
 11. Julbasar kan genomföras
 12. Ekumenisk bön en gång per månad
 13. Bön i Missionskyrkan Charlottenberg torsdagförmiddag

Principer m.m. med anledning av Coronapandemin

Coronapandemin har under våren inneburit att vi pausat vår verksamhet från den 24 mars till den 17 maj. Efter den 17 maj har vi haft några friluftsgudstjänster och några gudstjänster inomhus. Dessutom har vi haft Secondhandbutiken öppen med kaffeservering och i några fall med trubadurbesök.

Inför hösten behöver vi bedöma vad vi kan inbjuda till och vad vi även fortsättningsvis behöver pausera. I nedanstående görs ett försök att tolka de rekommendationer som finns och vad de skulle kunna betyda för församlingens verksamhet. Förbud att samla mer än 50 personer ligger kvar, ett krav som vi normalt klarar.

För att kunna vara församling och kyrka är det väsentligt att kunna mötas. Gemenskapen är en omistlig del av att vara kyrka och för att inte helt pausa behöver vi överväga vad vi kan inbjuda till inom det ”regelverk” som finns.

Även om vi erbjuder vissa samlingar så måste vi visa respekt och omsorg om dem som genom egen riskbedömning avstår från samlingar. Här bör telefonsamtal användas.

Några av de generella rekommendationerna som det oftast talas om är följande.

 • Var kvar hemma om du känner dig sjuk (-ansvar den enskilde)
 • Håll fysisk distans (-ansvar församlingen och den enskilde)
 • Var försiktig att samla för många i trånga utrymmen (-ansvar församlingen)
 • Om man träffas inomhus bör samlingen inte ha för lång varaktighet (-ansvar församlingen)
 • Tänka på att hålla god handhygien (-ansvar församlingen och den enskilde)
 • Försiktighet för personer som bedöms ha större risk att drabbas hårt (-den enskilde)

Vad får detta för konsekvenser för församlingens verksamhet?

Gudstjänster:

 • Vid utomhusgudstjänster kan ovanstående rekommendationer uppfyllas
 • Vid gudstjänster inomhus krävs en möblering så att fysisk distans kan hållas. Detta går att upprätthålla främst i Missionskyrkorna i Charlottenberg och Adolfsfors. Dessa lokaler är också tillräckligt stora. Missionshusen i Häljeboda och Fjäll kan också möbleras lämpligt, men utrymmesmässigt är det tveksamt. Gudstjänstens längd bör också begränsas.
 • Inget hinder bör finnas för att fira nattvard, då med särkalk och genomtänt överlämnande av gåvorna.

Söndagsskola

Barn utgör inte någon egentlig risk för smittspridning, vilket innebär att det inte finns något hinder för att inbjuda till söndagsskola.(Efter styrelsebeslutet har vi konstaterat att våra ledare tillhör personer som ska vara extra försiktiga, så därför ingen söndagsskola)

Serveringar:

 • Servering i sig är inte förenat med några stora risker, förutsatt att förberedelser och det praktiska vid hämtande av det som ska förtäras sköts på ett genomtänkt sätt. Det som utgör risk är när det som serveras ska ätas, då man sitter runt bordet. Borden bör då placeras glesare än vanligt och att även kyrkolokalen används. Alltför lång tid runt borden bör också undvikas.
 • Kaffeservering bör fungera utifrån de krav vi bör upprätthålla, medan kyrkluncherna bedöms svåra att klara på ett rimligt sätt. Möjligtvis kan julbordet ersättas av jultallrik.

Elva-kaffe:

 • Det går att upprätthålla fysisk distansering och övriga rekommendationer, både för programmet och serveringen. När det gäller serveringen bör denna också ske inne i kyrkan.
 • Målgruppen här är mer tydligt inriktad på äldre, vilket kan tala för att inte inbjuda till dessa, men några bör trots det kunna anordnas.

Hantverkscafé

Lokalen är relativt trång, men deltagarantalet har varit relativt lågt, så om det fortsätter med de som hittills varit med bör det fungera.

Studieverksamhet

Lilla salen i Missionskyrkan som använts kan vara någon trångt för en samling som blir över1-1½ timma. Kanske kan kyrksalen användas och kanske kan vi avstå från serveringen.

Secondhandbutiken

Öppethållandet från juni har fungerat och bör kunna fungera även i fortsättningen. När kylan blir för intensiv får vi bedöma hur vi gör, ev. flytta in kassa i lilla salen.

Höstfester och julbasar

 • Höstfesterna samlar vanligtvis relativt mycket folk, vilket gör det tveksamt. Dessutom pågår de under relativt lång tid.
 • Julbasaren i Missionskyrkan har inget ”program”, utan man kommer och går under ett antal timmar, vilket gör det lättare att hantera. Dessutom kan kyrksalen användas istället för lilla salen.

Ekumenisk bön

Den lokal som används, Köla församlingshem, ger de förutsättningar som krävs. Kaffeserveringen är inget måste för bönesamlingen.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.