Logga in

Verksamhet

Församlingen vill visa vägen till den kristna tron på olika sätt. Församlingen vill erbjuda en öppen gemenskap för alla, vara ett redskap för försoning i omgivningen, ansvarsfullt förvalta Guds skapelse och vara ett glädjens och hoppets tecken.

Församlingen inbjuder regelbundet till gudstjänster i någon av församlingens lokaler, Missionskyrkan i Charlotteberg, Missionshuset i Fjäll och Missionshuset i Häljeboda. Gudstjänstprogram finns bland annat i predikoturerna och på hemsidan under rubriken "Program".

Verksamhetsplan 2018 för Eda Missionsförsamling

Församlingsordningen

Församlingen är en hela livets kyrka och vill möta människors behov i alla åldrar och skilda livssituationer.

Församlingens uppgift är

· Evangelisation, att föra glädjebudet om Jesus Kristus till alla människor

· Diakoni, att möta alla med kärlekens handlingar,

· Gemenskap, att resa tecken på helhet i en splittrad värld, med glädje över livet och i förväntan och hopp på Guds framtid.

Mot denna bakgrund vill församlingen

· Visa vägen till tro på Jesus Kristus och inbjuda till livsgemenskap med honom i församlingen samt dela hela kyrkans uppgift att föra evangelium till alla folk

· Leva i vardagen, i arbetsliv och samhälle, hävda allas lika värde, värna rätten och avslöja orätten, uppmuntra till delaktighet i samhället, bidra till utjämning av världens resurser samt ansvara för och förvalta Guds skapelse,

· Gestalta en gemenskap, öppen för alla, samt vara försoningens redskap i omgivningen och i hela Guds värld.

Konkret innebär detta inför 2018

Gudstjänsten

Församlingen inbjuder regelbundet till gudstjänst. Gudstjänsten skall vara så utformad att alla känner sig välkomna.

Normalt klaras predikan inom församlingen. Sång är ett viktigt inslag i gudstjänsten och ambitionen är att kunna erbjuda skilda sång- och musikstilar.

Mål

Att normalt inbjuda till gudstjänst tre helger av fyra, varav en är av sång och musikkaraktär och vid en eller två gudstjänster per halvår inbjuda till nattvardsfirande.

Att inbjuda till helgarrangemang några gånger per år.

Mission

Församlingen stöder ekonomiskt Equmeniakyrkans arbete i andra länder.

Mål

Att aktualisera mission vid två tillfällen under året.

Att insamlingar till mission ökar.

Undervisning

Undervisningen genom att både presentera grunderna i kristen tro och ge möjlighet att vidareutvecklas i den kristna tron är en uppgift för församlingen.

Mål

Att inbjuda till studier/samtal, med regelbundenhet, september-april

Bön

Bön är en viktig del för den kristna församlingen. Formerna för detta behöver sökas i varje tid. Bön förekommer vid församlingen olika samlingar. Ekumeniska bönekvällar inbjuds till i samarbete med Svenska kyrkan och övriga missions-församlingar i kommunen.

Fastigheter

Vid årsmötet 2015 fattades ett inriktningsbeslut att inom en femårsperiod avyttra missionshusen i Fjäll och Häljeboda.

Noteras styrelsens förslag är att inte gå vidare just nu med någon försäljning.

Samarbete

Församlingen skall verka för att på bred bas tillsammans med andra församlingar på orten presentera Kristus.

Mål

Att behålla nuvarande samarbete med Svenska kyrkan utöver sommaren och december-januari.

Att fortsätta med de ekumeniska bönekvällarna tre-fem gånger per halvår.

Att fortsätta samarbetet med övriga missionsförsamlingar med några gemensamma gudstjänster per år.

Ekonomi

Församlingen behöver ha en ekonomi där intäkter och kostnader är ungefär lika stora. Det behöver också vara rimlig balans då det gäller fördelning av kostnaderna, så att huvuddelen av de ekonomiska medlen går till missions- och evangelisationsarbete.

Mål

Att löpande informera om församlingens ekonomi och att öka församlingen insamlade medel.

Att öka antalet personer som ansluter sig till kyrkoavgiften.

Information

Mål

Att genom hemsidan presentera församlingen och dess verksamhet.

Att tillsammans med programblad ge ut ett informationsblad om församlingen och dess arbete.

Att vid gudstjänster aktualisera frågor som bör finnas en allmän kännedom om.

Att informationen utformas så att den inte enbart är medlemsinriktad.

Socialt/diakonalt arbete

En av vår tids stora bekymmer är människors ensamhet. Som kyrka är det självklart att på olika sätt försöka erbjuda människor gemenskapstillfällen.

Mål

Att fortsätta med uppvaktningar, med blommor och kort, som tidigare.

Att erbjuda samlingar ”Elva-kaffe” en gång per månad, med undantag för sommaren. Innehållsmässigt kan det handla om reseberättelse, livsberättelse eller annat aktuellt/intressant inslag.

Söndagsskola

Under 2017 har start gjorts med att erbjuda söndagsskola vid gudstjänster förmiddagsgudstjänster i Missionskyrkan.

Mål

Att fortsätta med söndagsskolan och successivt öka deltagantal.

Hantverkscafé

Under 2017 startades ett s.k. hantverkscafé Norra Fjälls Missionshus, måndagskvällar.

Mål

Att fortsätta med hantverkscafé från april-november.

Second-hand

Frågan har ställts under 2017 om detta skulle kunna vara något för församlingen. Mål

Att under året ”utreda” förutsättningarna och lämna förslag hur en sådan verksamhet skulle kunna se ut.

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.