Logga in

Informations- församlingsblad

Informationsblad nummer 1 2019 - januari-mars

Second-hand

Renoveringskostnaden stannar på cirka 14 000 kronor. Verksamheten har hittills gett drygt 13 000 kronor till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Kundtillströmningen har varit ojämn, men allmänt bättre än många förväntat. Sista timmen mycket få besökare. Ev. ändrad tid till våren. Annonsering och tidningsartiklar ger god respons. Stängt under vintern. Återöppningen bestäms senare.

Hantverkscafé

På måndagar är det hantverkscafé i Norra Fjäll. Där träffas de som vill och hantverkar. Allt från mattor till halsdukar vävs. Spinnrocken har rockat. Vantar, sockor och tröjor stickats. Nystpinnar snidats mm.mm.

Det är en "tillåtande experimentverkstad" där vi känner gemenskap, får inspiration och har roligt.

Start i vår 25/3 kl 18.00 Välkomna

Rose-Marie Hägglund/Ing-Marie Jansson

Söndagsskola

En verksamhet som vi med glädje kan konstatera har börjat ta form är söndagsskolan. Alla söndagar vi har förmiddagsgudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg har vi också söndagsskola. Antalet barn har varierat något, men det har varit mellan tre-tio barn. Söndagsskolebarnen sjöng till allas glädje på gudstjänsten den 9 december.

Vi hoppas att intresset håller i sig och kanske till och med ökar.

Blomsterfonden

Församlingsmötet den 25 november beslutade om riktlinjer för hur blomsterfonden ska användas. Pengar ska användas som hittills till organisationer eller verksamheter som bedriver hjälpverksamhet eller annan jämförlig verksamhet.

Organisationerna som ges stöd ska i normalfallet ha ett s.k. 90-kontonummer, som garanterar att pengarna används som det är sagt. Normalt lämnas inte bidrag som understiger 1000 kronor.

Församlingsbladet

På församlingsmötet pratade vi om hur vi ska kunna vidareutveckla församlingsbladet, exv. genom att ge fler möjlighet att skriva.

I samtalet nämns att lite mer bilder bör finnas med. Fler bör inbjudas att skriva. Bland annat kan detta ske genom att korta rapporter lämnas från olika verksamheter.

ELVA-kaffe

Samlingarna som vi inbjuder till en onsdag i månaden nio-tio gånger under ett år kommer att fortsätta under 2019. Programmet och medverkande är inte klara, utan kommer på ett separat program. Första ELVA-kaffet blir den 6 februari.

Årsmöte

Årsmötet blir den 17 februari kl. 16.00. Vi inbjuder till ett s.k. öppet årsmöte där alla med intresse för församlingen är välkomna.

Vi inleder med en kort gudstjänst med nattvard och fortsätter med förhandling och avslutar med servering.

Exempel på Equmeniakyrkans internationella arbete

I nordvästra Thailand lever flera minoritetsfolk, bl.a. karener. Deras traditionella sätt att leva och odla är inte kompatibla med dagens förutsättningar. Tillgängliga odlingsytor reduceras av befolknings-tillväxt och statliga bestämmelser. Miljö och växtlighet påverkas av transnationella företags odlingar. Det thailändska karenbaptist-samfundet arbetar med insatser som förbättrar förutsättningarna för karenerna att leva ett gott liv i sina byar.

Textansvarig/Kjell Handfast

Informationsblad nummer 4 2018 - oktober till december

Second-hand

Idéen om att starta en Second hand-butik i Charlottenberg har funnits hos några av oss en längre tid. I somras började vi tömma gårdshuset vid Missionskyrkan för att se om den kunde användas till ändamålet. I flera veckor har frivilliga varit där och rivit och snickrat så där finns nu en prydlig liten butik färdig att fyllas med säljbara saker.

Tanken med en Second hand-butik är flera:
•Först och främst hoppas vi genom den skapa fler kontakter, både kunder och medhjälpare
•De medel vi får in vill vi ge till Eq.kyrkans internationella arbete
• Istället för att slänga saker som vi inte behöver kan vi skänka dem till Second hand, så att de kan återanvändas

I samband med butikens öppethållande tänker vi erbjuda en enkel kaffeservering, där människor kan träffas och umgås.
Eftersom lokalen inte är vinterbonad får vi nöja oss med att ha öppet under den varmare årstiden, men vi hoppas kunna komma igång en kortare period nu under senhösten. Öppettiderna är preliminärt bestämda till onsdagar kl. 14-18.

Nu vädjar vi till er alla om saker att sälja. Vi tänker oss köksutrustning i alla former, mindre möbler och inredning som t ex speglar, lampor, pallar mm. Lite kläder vill vi också försöka med, men då utrymmet är begränsat satsar vi framför allt på barnkläder men givetvis även kläder för vuxna.
Vi behöver många som vill hjälpa till i det praktiska arbetet med att hämta varor, sortera, prissätta och sälja.

Jag hoppas vi ses i Second hand-butiken!

Majvor Gustafsson

Omsorg

En omsorgsgrupp har bildats som består av Anders Gustafsson, Lennart Olsson, Ragnar Gustafsson, Annelie Sylvén och Vivianne Handfast

Gruppen har träffats en gång och kommit fram till följande:

- Besöka medlemmar/närstående som av olika anledningar har svårt att komma till kyrkan.

- Uppmana församlingsmedlemmar/närstående att ta kontakt med Vivianne tel. 073 838 18 95 när man tycker att någon behöver ett besök.

- Besök och blommor från församlingen vid sjukdom.

- Vill någon ha samtal med en pastor står Ragnar till förfogande tel. 073 039 38 75. Hans tystnadsplikt gäller hans liv ut.

Vivianne Handfast

Samarbete med Köla

Vi vidareutvecklar vårt samarbete med Köla missionsförsam-ling. Det gäller främst samordning av gudstjänsterna, så att vi i princip ska kunna erbjuda gudstjänster varje söndag. Så en gudstjänst i Adolfsfors Missionskyrka är lika angelägen som i någon av våra gudstjänstlokaler.

Från styrelsen, Några beslut i korthet:

Programrådet har aktualiserat frågan om hur vi skapar bred delaktighet för både medlemmar och andra. Det kan handla om att leda gudstjänst, textläsning, serveringsansvar m.m.

Beslut: Frågan tas med på kommande församlingsmöte.

Programrådet har också väckt idén, att vi skulle kunna vidareutveckla församlingsbladet, exv. genom att ge fler möjlighet att skriva. Vi börjar med flera skribenter i detta blad.

Beslut: Frågan tas med på kommande församlingsmöte

Arkivfråga: Vi behöver bättre skydd, främst för brand, när det gäller gamla protokollsböcker med mera. Uppdrag har getts att ta fram förslag på brandsäkert skåp.

För att skapa möjligheter för samtal om församlingen och dess verksamhet kommer det att bli ett församlingsmöte efter gudstjänsten den 25 november. Det är fortfarande så att det är ett öppet församlingsmöte, där du är välkommen oavsett om du är formell medlem eller deltagare i församlingens samlingar.

När det gäller församlingens ekonomi ser de löpande utgifterna ut att vara i någorlunda balans med intäkterna. Det finns en viss eftersläpning på insamlat till församlingen. Dessutom har utgifter tillkommit vid fastighetsrenoveringar. Så en liten uppmaning till oss alla är att öka det vi bidrar med, vilket kan ske via kollekt, plusgiro eller swish

Register m.m.

Enligt den nya dataskyddslagen har kraven ökat när det gäller ansvaret för register med personuppgifter. Församlingen har tagit fram policy och rutiner. Dessa finns utskrivna i Missionskyrkan. Det finns två varianter, en för medlemmar och en för deltagare. Förse dig med ett ex. eller läs på plats. Uppgifterna finns också på hemsidan.

Bibelhälsning

Ps 104:24: Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du skapat.

Textansvarig/Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.