Logga in

Informations- församlingsblad

Informationsblad nummer 2 2019 - april-juni

Klimatfasta(utdrag från Equmeniakyrkans hemsida)

”Klimatfastan(6 mars-20 april) i Equmeniakyrkan innebär i praktiken att kyrkans personal avstår från resor och transportmedel som använder fossila bränslen så som flyg, bil och båt. Vissa undantag kan dock vara nödvändiga.

Av många skäl bör våra matvanor förändras. Vi behöver kraftfullt minska vårt matsvinn, äta mer vegetabilier och välja livsmedel efter säsong. Under fastan väljer vi därför det som i Sverige är en klimatvänlig och hållbar kost som är framtagen med omsorg om naturen, djuren och odlingslandskapet. Det betyder en inriktning på mer vegetariskt, ekologiskt hållbart, svenskt och närproducerat.

Vi uppmärksammar också vår konsumtions miljöbelastning och uppmuntrar till inköp på second hand, återvinning och delande.

Vi är skapade till Guds avbild och är själva en del av skapelsen. Vi bär som människor ett unikt ansvar att vara Guds medarbetare, förvaltare och medskapare. Klimatfastan 2019 blir en påminnelse om att leva så.”

Klimatfastan utmanar oss på lokalplanet att fundera på hur vi bäst förvaltar Guds skapelse. Vi har anledning att fundera och agera som privatpersoner, men också som församling.

Second-hand Charlottenberg

Under butikens öppethållande hösten 2019 blev behållningen 14 000 kronor. Pengar som går till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Årsmötet utsåg Majvor Gustafsson som ansvarig för secondhand-verksamheten. Den som har möjlighet och intresse att stå i butiken, sköta servering eller göra annat praktiskt kan ta kontakt med Majvor.

Butiken kommer att öppna för säsongen onsdagen den 24 april, mellan kl. 12.00-17.00 och därefter hålla öppet onsdagar samma tid.

Hantverkscafé Norra Fjäll

En "tillåtande experimentverkstad" där vi känner gemenskap, får inspiration och har roligt. Omstart för en ny säsong den 25 mars kl. 18.00 i Norra Fjälls Missionshus. Välkomna.

Blomsterfonden (Eda)

Årsmötet beslutade om utdelning, med 2000 kronor till Caminuel Felix (barnhem i Rumänien), 2000 kronor till LP-verksamheten i Arvika och 1000 kronor till Equmeniakyrkans arbete bland romska barn i Bulgarien och Rumänien.

Anders Gustafsson och Inga-Maj Johansson är kontaktpersoner för blomsterfonden.

Medlemskap

Vid årsmötet i Eda Missionsförsamling hälsades Ally Persson och Rose-Marie Hägglund välkomna som medlemmar. De har under lång tid varit en del av församlingen, men önskade nu också bli formella medlemmar.

Årsmöte-Eda

Årsmötet hölls den 17 februari. Årsmötet inleddes med en andakt och nattvard. Verksamhetsberättelse och ekonomisk rapport redovisades. Verksamhetsplan och budget antogs. En förändring i styrelsen, där Lennart Olsson valt att avböja omval. Han ersattes av Ragnar Gustafsson. Ragnar övertar också Lennart roll som vice församlingsföreståndare.

Fastighetsfrågor (Eda)

Församlingen har tre fastigheter, men inte någon varken kort- eller långsiktig planering för fastighetsåtgärder. Det finns behov att bland annat bedöma underhåll och göra översyn av elavtal.

Styrelsen har utsett Ragnar, Uno och Kjell till fastighetskommitté.

Hemvändardag i Köla

Den 20 juli kommer en s.k. hemvändardag hållas i Kölaladan. Det är 80 årsjubileum för Köla stämma. Det kommer att bli invigning kl 13.00 med olika program och musik under eftermiddagen.Bl.a. kommer Lennart Persson att intervjua olika personer från Köla. Köla missionsförsamling har fått möjlighet att avsluta dagen med ett "Läsarmöte". där Ulrika Gustavsson. Sofia Erlandsson, Nisse och Susanne Liljedahl sjunger. Lennart Bryntesson kommer att medverka med reflektioner mellan sångerna. Servering efteråt.

Bibelhälsning

1 Mos 1:28

Gud välsignade dem och sade till dem: "Var fruktsamma och föröka er, uppfyll jorden och lägg den under er. Härska över havets fiskar och himlens fåglar och över alla djur som myllrar på jorden."

I begynnelsen skapade Gud himmel och jord och han gav människan uppdraget att härska över sin skapelse. Att härska betyder inte att förstöra utan att värna och förvalta. Något vi har som en av de allra största utmaningarna idag.

Utmaningen både gäller oss som individer oss som gemenskap, som församling och kyrka, men det är viktigt att inte skuldbelägga utan att se det som något vi har en möjlighet att vara med och förändra.

Textansvarig/Kjell Handfast

Informationsblad nummer 1 2019 - januari-mars

Second-hand

Renoveringskostnaden stannar på cirka 14 000 kronor. Verksamheten har hittills gett drygt 13 000 kronor till Equmeniakyrkans internationella arbete.

Kundtillströmningen har varit ojämn, men allmänt bättre än många förväntat. Sista timmen mycket få besökare. Ev. ändrad tid till våren. Annonsering och tidningsartiklar ger god respons. Stängt under vintern. Återöppningen bestäms senare.

Hantverkscafé

På måndagar är det hantverkscafé i Norra Fjäll. Där träffas de som vill och hantverkar. Allt från mattor till halsdukar vävs. Spinnrocken har rockat. Vantar, sockor och tröjor stickats. Nystpinnar snidats mm.mm.

Det är en "tillåtande experimentverkstad" där vi känner gemenskap, får inspiration och har roligt.

Start i vår 25/3 kl 18.00 Välkomna

Rose-Marie Hägglund/Ing-Marie Jansson

Söndagsskola

En verksamhet som vi med glädje kan konstatera har börjat ta form är söndagsskolan. Alla söndagar vi har förmiddagsgudstjänst i Missionskyrkan Charlottenberg har vi också söndagsskola. Antalet barn har varierat något, men det har varit mellan tre-tio barn. Söndagsskolebarnen sjöng till allas glädje på gudstjänsten den 9 december.

Vi hoppas att intresset håller i sig och kanske till och med ökar.

Blomsterfonden

Församlingsmötet den 25 november beslutade om riktlinjer för hur blomsterfonden ska användas. Pengar ska användas som hittills till organisationer eller verksamheter som bedriver hjälpverksamhet eller annan jämförlig verksamhet.

Organisationerna som ges stöd ska i normalfallet ha ett s.k. 90-kontonummer, som garanterar att pengarna används som det är sagt. Normalt lämnas inte bidrag som understiger 1000 kronor.

Församlingsbladet

På församlingsmötet pratade vi om hur vi ska kunna vidareutveckla församlingsbladet, exv. genom att ge fler möjlighet att skriva.

I samtalet nämns att lite mer bilder bör finnas med. Fler bör inbjudas att skriva. Bland annat kan detta ske genom att korta rapporter lämnas från olika verksamheter.

ELVA-kaffe

Samlingarna som vi inbjuder till en onsdag i månaden nio-tio gånger under ett år kommer att fortsätta under 2019. Programmet och medverkande är inte klara, utan kommer på ett separat program. Första ELVA-kaffet blir den 6 februari.

Årsmöte

Årsmötet blir den 17 februari kl. 16.00. Vi inbjuder till ett s.k. öppet årsmöte där alla med intresse för församlingen är välkomna.

Vi inleder med en kort gudstjänst med nattvard och fortsätter med förhandling och avslutar med servering.

Exempel på Equmeniakyrkans internationella arbete

I nordvästra Thailand lever flera minoritetsfolk, bl.a. karener. Deras traditionella sätt att leva och odla är inte kompatibla med dagens förutsättningar. Tillgängliga odlingsytor reduceras av befolknings-tillväxt och statliga bestämmelser. Miljö och växtlighet påverkas av transnationella företags odlingar. Det thailändska karenbaptist-samfundet arbetar med insatser som förbättrar förutsättningarna för karenerna att leva ett gott liv i sina byar.

Textansvarig/Kjell Handfast

Informationsblad nummer 4 2018 - oktober till december

Second-hand

Idéen om att starta en Second hand-butik i Charlottenberg har funnits hos några av oss en längre tid. I somras började vi tömma gårdshuset vid Missionskyrkan för att se om den kunde användas till ändamålet. I flera veckor har frivilliga varit där och rivit och snickrat så där finns nu en prydlig liten butik färdig att fyllas med säljbara saker.

Tanken med en Second hand-butik är flera:
•Först och främst hoppas vi genom den skapa fler kontakter, både kunder och medhjälpare
•De medel vi får in vill vi ge till Eq.kyrkans internationella arbete
• Istället för att slänga saker som vi inte behöver kan vi skänka dem till Second hand, så att de kan återanvändas

I samband med butikens öppethållande tänker vi erbjuda en enkel kaffeservering, där människor kan träffas och umgås.
Eftersom lokalen inte är vinterbonad får vi nöja oss med att ha öppet under den varmare årstiden, men vi hoppas kunna komma igång en kortare period nu under senhösten. Öppettiderna är preliminärt bestämda till onsdagar kl. 14-18.

Nu vädjar vi till er alla om saker att sälja. Vi tänker oss köksutrustning i alla former, mindre möbler och inredning som t ex speglar, lampor, pallar mm. Lite kläder vill vi också försöka med, men då utrymmet är begränsat satsar vi framför allt på barnkläder men givetvis även kläder för vuxna.
Vi behöver många som vill hjälpa till i det praktiska arbetet med att hämta varor, sortera, prissätta och sälja.

Jag hoppas vi ses i Second hand-butiken!

Majvor Gustafsson

Omsorg

En omsorgsgrupp har bildats som består av Anders Gustafsson, Lennart Olsson, Ragnar Gustafsson, Annelie Sylvén och Vivianne Handfast

Gruppen har träffats en gång och kommit fram till följande:

- Besöka medlemmar/närstående som av olika anledningar har svårt att komma till kyrkan.

- Uppmana församlingsmedlemmar/närstående att ta kontakt med Vivianne tel. 073 838 18 95 när man tycker att någon behöver ett besök.

- Besök och blommor från församlingen vid sjukdom.

- Vill någon ha samtal med en pastor står Ragnar till förfogande tel. 073 039 38 75. Hans tystnadsplikt gäller hans liv ut.

Vivianne Handfast

Samarbete med Köla

Vi vidareutvecklar vårt samarbete med Köla missionsförsam-ling. Det gäller främst samordning av gudstjänsterna, så att vi i princip ska kunna erbjuda gudstjänster varje söndag. Så en gudstjänst i Adolfsfors Missionskyrka är lika angelägen som i någon av våra gudstjänstlokaler.

Från styrelsen, Några beslut i korthet:

Programrådet har aktualiserat frågan om hur vi skapar bred delaktighet för både medlemmar och andra. Det kan handla om att leda gudstjänst, textläsning, serveringsansvar m.m.

Beslut: Frågan tas med på kommande församlingsmöte.

Programrådet har också väckt idén, att vi skulle kunna vidareutveckla församlingsbladet, exv. genom att ge fler möjlighet att skriva. Vi börjar med flera skribenter i detta blad.

Beslut: Frågan tas med på kommande församlingsmöte

Arkivfråga: Vi behöver bättre skydd, främst för brand, när det gäller gamla protokollsböcker med mera. Uppdrag har getts att ta fram förslag på brandsäkert skåp.

För att skapa möjligheter för samtal om församlingen och dess verksamhet kommer det att bli ett församlingsmöte efter gudstjänsten den 25 november. Det är fortfarande så att det är ett öppet församlingsmöte, där du är välkommen oavsett om du är formell medlem eller deltagare i församlingens samlingar.

När det gäller församlingens ekonomi ser de löpande utgifterna ut att vara i någorlunda balans med intäkterna. Det finns en viss eftersläpning på insamlat till församlingen. Dessutom har utgifter tillkommit vid fastighetsrenoveringar. Så en liten uppmaning till oss alla är att öka det vi bidrar med, vilket kan ske via kollekt, plusgiro eller swish

Register m.m.

Enligt den nya dataskyddslagen har kraven ökat när det gäller ansvaret för register med personuppgifter. Församlingen har tagit fram policy och rutiner. Dessa finns utskrivna i Missionskyrkan. Det finns två varianter, en för medlemmar och en för deltagare. Förse dig med ett ex. eller läs på plats. Uppgifterna finns också på hemsidan.

Bibelhälsning

Ps 104:24: Otaliga är dina verk, o Herre! Med vishet har du gjort dem alla, jorden är full av vad du skapat.

Textansvarig/Kjell Handfast

  Den här webbplatsen använder cookies för att alla funktioner och tjänster ska fungera, samt förbättra användarvänligheten.